Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pilotprojekt stärker samverkan mellan skola och industri

Publicerad

Idag, den 6 oktober, beslutade regeringen att ge Tillväxtverket i uppdrag att i ett pilotprojekt främja samverkan mellan skola, industri och industrinära tjänsteföretag. Syftet med uppdraget är skapa en stödjande struktur som bidrar till att fler elever får en närmare kontakt med och kunskap om arbetsgivare inom yrkeskategorier med arbetskraftsbrist.

Tillväxtverket ska med dagens regeringsbeslut stärka och utveckla formerna för samverkan mellan industri och utbildningsväsendet för att stärka kompetensförsörjningen hos små och medelstora företag. Arbetet ska utgå från industrins faktiska behov.

- Industriföretag har i dag ofta svårt att hitta rätt kompetens för att kunna utvecklas och bedriva sin verksamhet. Samarbetet mellan skola och industri måste bli bättre så att utbildningar bedrivs i linje med industrins behov, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Det regionala perspektivet är centralt. Uppdraget är en pilotsatsning i ett mindre antal regioner och ska genomföras i samverkan med branschorganisationer och arbetsgivare samt aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Om uppdraget faller väl ut finns möjlighet att skala upp och utveckla satsningen.

Tillväxtverket uppdras att:

  1. Genomföra en studie med analys av och rekommendationer om pilotsatsningens närmare utformning.
  2. Stödja samverkan mellan skola, industri och den industrinära tjänstesektorn inom området studie- och yrkesvägledning.
  3. Följa upp och dra slutsatser av arbetet och föreslå hur långsiktiga insatser bör se ut och hur de kan genomföras inom ramen för det kompetensförsörjningsarbete som aktörer med regionalt utvecklingsansvar bedriver.

Uppdraget ska genomföras i dialog med företrädare för industri och industrinära tjänsteföretag. Delar av uppdraget ska genomföras i samråd med Skolverket vad gäller huvudmannens studie- och yrkesvägledning respektive Arbetsförmedlingen i de delar som rör prognoser för arbetsmarknadens utveckling lokalt och regionalt.

Tillväxtverket får upp till 3 miljoner kronor per år för åren 2016, 2017 och 2018 för att genomföra uppdraget som ska slutredovisas senast den 1 mars 2019.

Uppdraget är ett av två uppdrag som regeringen i dag beslutade ge Tillväxtverket för att stärka företags kompetensförsörjning. Tillväxtverket uppdras även att stimulera små och medelstora industri och industrinära tjänsteföretag genom kompetenskartläggning och validering.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Tf pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.