Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regelförenklingar för effektivare etablering

Publicerad

Arbetsmarknadsdepartementet har skickat ut ett förslag på remiss om nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Förslaget innebär bland annat att regelverket för etableringsinsatser i större utsträckning anpassas till den övriga arbetsmarknadspolitiken. Nyanlända inom etableringsuppdraget bör omfattas av motsvarande åtgärdssystem som gäller för övriga arbetslösa, så att samma villkor och krav gäller för alla arbetssökande. Syftet med det nya regelverket är också att minska onödig administration och skapa förutsättningar för en ökad flexibilitet och effektivitet i etableringen.

Regeringen anser att det är angeläget att skapa bättre långsiktiga förutsättningar för att Arbetsförmedlingen ska kunna arbeta mer effektivt med etableringsuppdraget. I departementspromemorian föreslås därför en ny etableringslag, som sedan är avsedd att kompletteras med bestämmelser i förordning. Syftet med det nya regelverket för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är att minska onödig administration och skapa förutsättningar för en ökad flexibilitet och effektivitet i etableringen. Förslaget innebär bland annat att regelverket för etableringsinsatser i större utsträckning anpassas till den övriga arbetsmarknadspolitiken.

I promemorian framhålls bland annat att Arbetsförmedlingens etableringsinsatser bör bli ett arbetsmarknadspolitiskt program, och att individens behov snarare än insatsernas omfattning bör vara styrande för vilka insatser individen erbjuds. Vidare framhålls att Försäkringskassan bör ta över handläggningen av etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen. Nyanlända inom etableringsuppdraget bör också omfattas av ett liknande åtgärdssystem som gäller för övriga arbetslösa. Detta innebär att den som inte deltar i de insatser som bedöms vara nödvändiga för att få ett arbete inte heller bör ha rätt till hela eller delar av sin etableringsersättning. Sammantaget förväntas förslagen i promemorian och kommande regeländringar på förordningsnivå leda till att fler nyanlända går till arbete eller studier efter det tvååriga etableringsuppdraget.

Förslaget om den nya etableringslagen och ett antal följdändringar i andra lagar skickas i dag ut till samtliga berörda remissinstanser för yttrande. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Förslaget är ett resultat av den migrationsöverenskommelse som regeringen ingått med Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00