Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regioner ska samarbeta kring yrkesvux

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en förordning om statsbidrag för en modell med en regionaliserad yrkesutbildning för vuxna, regionalt yrkesvux. Till skillnad från dagens yrkesvux ska den regionala modellen i högre grad bland annat möta arbetsmarknadens behov av kompetens och nyanländas behov av yrkesutbildning på gymnasial nivå. Statsbidrag ska sökas gemensamt av kommuner och regeringen ger i uppdrag till Statens skolverk att utarbeta en fördelningsmodell gällande statsbidraget. Syftet är en stärkt regional samverkan vid planering och genomförande av utbildningarna som grundar sig på flera kommuner i samverkan.

Regionalt yrkesvux bör kunna erbjuda ett brett utbud av utbildningar som motsvarar de behov som finns i olika regioner. Därför är det lämpligt att utbildningarna både planeras och genomförs på regional nivå av flera kommuner i samverkan. Statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå villkoras med att minst tre kommuner samverkar och ansöker gemensamt. Regionalt yrkesvux ska erbjuda enstaka kurser utifrån den enskildes behov och förutsättningar, men också sammanhållna yrkesutbildningar.

Förordningen träder i kraft 1 januari 2017. Skolverket ges, med förbehåll för riksdagens budgetbeslut, och som förberedelse för tillämpningen av förordningen i uppdrag att utarbeta en fördelningsmodell för statsbidraget, och att i samråd med de nationella programråden utforma förslag till kombinationer av kurser i sammanhållna utbildningar som svarar mot de kompetenskrav som olika branscher ställer.

- Med regionalt yrkesvux stärks yrkesutbildningen för vuxna genom samverkan vid planering och genomförande av utbildningar. I förlängningen bidrar det till bättre förutsättningar för att möta arbetsmarknadens kompetensförsörjning, en viktig del av kunskapslyftet, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Regeringen avser även att reservera delar av satsningarna på regionalt yrkesvux för elever inom svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk inom komvux och särskild utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande nivå.

Förslaget bygger på regeringens överenskommelse med Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om fler insatser med anledning av flyktingkrisen.