Samtliga Sveriges kommuner tar del av lågstadiesatsningen

Regeringens satsningar på fler anställda i förskoleklass, lågstadiet och fritidshem har mött stort intresse. När Statens skolverk i dag redovisar hur ansökningarna sett ut visar de att samtliga landets 290 kommuner kommer ta del av satsningen även i år. För läsåret 2016/17 är satsningarna utökade till totalt 2,8 miljarder och innefattar nu även att fritidshemmen får omkring en halv miljard kronor för fler anställda.

Förra hösten införde regeringen ett statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning (lågstadiesatsningen). Syftet med satsningen är att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 mer tid för varje elev. När nu medel ska betalas ut för andra året i lågstadiesatsningen ingår även fritidshemmen och i år går hela summan till personal.

Regeringen avsätter 2,8 miljarder för lågstadiesatsningen läsåret 2016/2017 varav 2,3 miljarder fördelas till förskoleklass och lågstadiet samt 500 miljoner till fritidshem. Det är en ökning av bidraget med 40 procent sedan förra läsåret då 2 miljarder avsattes för ändamålet.

- Varje barn ska få det stöd de behöver i tid. Därför investerar vi mycket i de tidigaste åren, i lågstadiet och i fritids. Vi kan också se nu att trots en svår lärarbrist anställs fler pedagoger i skolan, förskoleklass och fritids. Då får lärarna också mer tid med sina elever och eleverna mer tid med sina lärare, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Delar av lågstadiesatsningen är i år öronmärkt för att stödja skolor med stora behov och främja jämlikheten i svensk skola. Det innebär att vissa huvudmän som tagit emot en stor andel nyanlända elever, eller där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet och elevernas resultat, har en utökad bidragsram och har fått ta del av en extra pott pengar om totalt 329 miljoner kronor.

Av årets utbetalade medel till lågstadiesatsningen kommer 965 miljoner användas till att nyanställa personal i förskoleklass, lågstadiet och fritidshem. Övriga medel kommer att användas till att behålla den personal som anställdes förra året. I lågstadiet och förskoleklass planeras sex av tio av nyanställningarna vara lågstadielärare, förskollärare och speciallärare. Men huvudmännen har även sökt stora medel för att anställa exempelvis elevassistenter och administratörer som kan avlasta lärarna och ge dem mer tid för undervisning. För personalförstärkningar i fritidshemmen är det främst fritidspedagoger som avses anställas.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-55 73 801
e-post till Hanna Hessling