Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet ska utvärdera universitetssjukvården och den kliniska forskningens kvalitet

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet i uppdrag att utvärdera den s.k. universitetssjukvården och den kliniska forskningen som bedrivs vid de landsting och universitet som omfattas av avtalet mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Socialstyrelsen ska utvärdera kvaliteten på universitetssjukvården vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet. Universitetssjukvården är den del av hälso- och sjukvården som utformas med särskild hänsyn tagen till forskningens och utbildningens behov.

– Universitetssjukvården har stor betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården, för den kliniska forskningen och utbildningen samt för tillämpning och spridning av kunskap. En betydelsefull uppgift för universitetssjukvården är också att samverka med patientorganisationer och näringslivet. Socialstyrelsens utvärdering är en viktig insats för att stödja universitetssjukvårdens utveckling, säger sjukvårds- och folkhälsominister Gabriel Wikström.

Vetenskapsrådet ska utvärdera kvaliteten på den kliniska forskningen som bedrivs vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtalet. Utvärderingen ska leda fram till en ny resursfördelningsmodell som baseras på den genomförda forskningens kliniska betydelse, forskningens förutsättningar och en bibliometrisk utvärdering. Från år 2019 kommer utvärderingen att ha betydelse för hur statens anslag för klinisk forskning fördelas.

– Staten satsar årligen cirka 1,75 miljarder kronor på klinisk forskning inom ramen för ALF-avtalet. Den kliniska forskningen är en betydande del av svensk medicinsk forsning och viktig för utvecklingen av hälso- och sjukvården och inte minst för läkar- och andra vårdutbildningars kvalitet. Vetenskapsrådet får nu i uppdrag att utvärdera forskningens kvalitet genom en ny utvärderingsmodell så att resurserna till klinisk forskning kan användas ännu effektivare, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Vid genomförandet av sina respektive uppdrag ska Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet samråda med varandra och med den nationella styrgruppen för ALF.

– I Sverige görs framstående klinisk forskning som har stor betydelse för hälso- och sjukvården och för patienterna. Genom klinisk forskning får vi förståelse för hur vi förebygger och behandlar sjukdomar och hur vi kan främja hälsa. Människor har i dag ett starkt förtroende för sjukvården och den kliniska forskningen, och det är viktigt att upprätthålla det. Att den kliniska forskningen och sjukvården håller hög kvalitet är naturligtvis också viktigt för människors förtroende. De utvärderingar som Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet nu ska genomföra kan bidra till att ytterligare höja kvaliteten, säger Helene Hellmark Knutsson och Gabriel Wikström i en avslutande gemensam kommentar.

Faktaruta: ALF-avtalet

ALF-avtalet reglerar statens och vissa landstings samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Enligt ALF-avtalet ska en utvärdering av universitetssjukvården genomföras vart fjärde år med syfte att stödja universitetssjukvårdens utveckling. Utvärderingen ska utgå från den verksamhet och de kännetecken för universitetssjukvården som anges i ALF-avtalet. Resultatet av utvärderingen ska få karaktär av nationella jämförelser och bör tydliggöra högt ställda krav på universitetssjukvården i enlighet med avtalet. Enligt avtalet ska det också i utvärderingen slås fast en miniminivå som universitetssjukvården ska uppnå.

ALF-avtalet reglerar statens ersättning för landstingens åtagande att medverka i utbildning av läkare och klinisk forskning. För landstingens medverkan i den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare fördelas ersättning till landstingen med en i avtalet fastställd summa per helårsstudent. Den årliga ersättning för landstingens medverkan i den kliniska forskningen fördelas dels som ett i avtalet fastställt grundbelopp, dels utifrån en kvalitetsbaserad fördelningsgrund. Från och med 2019 införs en ny modell för resursfördelning baserad på utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet. Tjugo procent av ersättningen, drygt 350 miljoner kronor, kommer att fördelas enligt en ny resursfördelningsmodell som stat och landsting ska komma överens om under hösten 2016. Vetenskapsrådet ska genomföra utvärderingen som ska ligga till grund för fördelningen av medlen.

Enligt ALF-avtalet ska en partsammansatt, nationell styrgrupp för ALF följa avtalets tillämpning och vid behov föreslå justeringar i avtalet. Styrgruppen ska också ange riktlinjer för utformning och genomförande av återkommande utvärderingar av universitetssjukvården, lämna förslag på utformning och genomförande av återkommande utvärderingar av den kliniska forskningens kvalitet och utveckla en redovisningsmall i syfte att ge en samlad bild av resursanvändningen.

Faktaruta: Svensk klinisk forskning

De svenska statliga forskningsfinansiärerna fördelar cirka 2 miljarder kronor per år till medicinsk forskning, framförallt på universitet och högskolor. Staten finansierar också den kliniska forskningen genom ALF-ersättningen som 2016 uppgår till cirka 1,75 miljarder kronor för klinisk forskning.

Presskontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Tf presskontakt hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.