Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svenska och norska staten inleder försäljning av 19 miljoner aktier i SAS

Publicerad

Svenska staten och norska staten genom Nærings- og fiskeridepartementet offentliggör idag sin avsikt att sälja upp till 19 miljoner stamaktier i SAS AB (publ) (”SAS”), motsvarande cirka 5,8 procent av antalet utestående stamaktier i SAS (”Försäljningen”). Försäljningen kommer att ske pro rata i förhållande till respektive stats nuvarande innehav i SAS.

Försäljningen riktar sig till institutionella investerare och genomförs genom ett accelererat auktionsförfarande. Minsta order och tilldelning har bestämts till det antal aktier som motsvarar en sammanlagd köpeskilling i svenska kronor motsvarande 100 000 euro. Auktionsförfarandet inleds omedelbart efter att detta pressmeddelande offentliggjorts. Prissättning och tilldelning i Försäljningen kommer att ske i svenska kronor med leverans av aktier registrerade i det svenska Euroclear-systemet som förväntas äga rum den 17 oktober 2016.

Svenska och norska staten bedömer att SAS långsiktigt kommer att stärkas av en förändrad ägarstruktur som innebär ett minskat statligt ägande. Försäljningen är ett första steg i en successiv och ansvarstagande avyttring av den svenska och den norska statens ägande i SAS.

Svenska och norska staten har förbundit sig till en sedvanlig överlåtelsebegränsning, så kallad lock-up, enligt vilken staterna är förhindrade att sälja ytterligare aktier i SAS under en period om 180 dagar efter Försäljningens slutförande.

Svenska och norska staten har utsett Citigroup till global coordinator och joint bookrunner samt Nordea och Swedbank till joint bookrunners.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Detta pressmeddelande är endast upprättat för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande avseende, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i SAS i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte, varken i sin helhet eller till viss del, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i annan jurisdiktion där erbjudande eller uppmaning att förvärva aktier kan vara förbjudet. De värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte registreras enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse ("US Securities Act"), eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat eller annat territorium i USA eller enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får inte erbjudas till försäljning eller säljas i USA utan registrering annat än med tillämpning av ett undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt US Securities Act och i enlighet med tillämpliga regler i samtliga territorier och jurisdiktioner i USA. Något offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA, Kanada, Japan eller Australien kommer inte att lämnas.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga gällande implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat, benämns "Prospektdirektivet"). Den svenska staten och den norska staten har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har upprättats eller kommer att upprättats i samband med den svenska statens och den norska statens eventuella försäljning av aktier i SAS. Med avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat och riktat till kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt betydelsen i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion Order 2005) ("Order") eller (iii) "företag med högt nettovärde", och andra personer till vilka det lagligen kan delges och som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Order (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt som "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast riktas till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Inga åtgärder har vidtagits av den svenska staten, den norska staten, Citigroup, Nordea, Swedbank eller av någon dem närstående, som skulle, eller vara ägnad att, tillåta ett offentligt erbjudande avseende aktierna i någon jurisdiktion, eller innehav eller distribution av detta pressmeddelande eller något annat erbjudande- eller informationsmaterial avseende aktierna i någon jurisdiktion där ett sådant agerande är olagligt. Personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande åläggs av den svenska staten, den norska staten, Citigroup, Nordea eller Swedbank att informera sig om och iaktta sådana restriktioner.

Citigroup, Nordea och Swedbank agerar endast för den svenska staten och den norska staten och ingen annan i samband med Försäljningen och kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan än den svenska staten och den norska staten för tillhandahållande av det skydd som bereds till Citigroups, Nordeas eller Swedbanks klienter eller för rådgivning i samband med Försäljningen.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Tf pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jourhavande presstalesman, Nærings- og fiskeridepartementet
Telefon +47 902 51 303

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.