Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svenska staten har sålt 13,8 miljoner aktier i SAS

Publicerad

Svenska staten har sålt 13,8 miljoner stamaktier i SAS AB (publ) (”SAS”) för sammanlagt 213,9 miljoner kronor. Genom försäljningen minskade svenska statens ägarandel från cirka 21,4 procent till cirka 17,2 procent. Försäljningen genomfördes tillsammans med norska staten och tillsammans sålde staterna 23 miljoner stamaktier motsvarande cirka 7 procent av det totala antalet stamaktier i SAS.

Tid:

Den svenska regeringen har idag slutfört försäljningen av 13,8 miljoner stamaktier i SAS. Försäljningen genomfördes tillsammans med norska staten genom ett accelererat auktionsförfarande som inleddes efter stängningen av Nasdaq Stockholm och Oslo Børs den 12 oktober 2016. De stamaktier som såldes av svenska staten motsvarar cirka 4,2 procent av antalet stamaktier och antalet röster i SAS. Efter försäljningen äger den svenska staten 56,7 miljoner stamaktier i SAS, motsvarande cirka 17,2 procent av antalet stamaktier och cirka 17,1 procent av antalet röster i SAS. Priset per aktie fastställdes till 15,50 kronor per aktie och svenska statens intäkter från försäljningen uppgår till 213,9 miljoner kronor före försäljningskostnader. Auktionsförfarandet var riktat till institutionella investerare i Sverige och utomlands.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg ser en minskning av svenska statens ägande i SAS som ett naturligt steg i utvecklingen av bolaget:

– Det finns goda skäl för den svenska staten att inte vara långsiktiga ägare i ett börsnoterat flygbolag och regeringen bedömer att SAS kommer att stärkas av en förändrad ägarstruktur. Regeringen har stort förtroende för SAS styrelse och ledning och deras förmåga att skapa ett stabilt och framgångsrikt flygbolag med hållbar lönsamhet.

– Försäljningen är ett första steg för att på ett ansvarsfullt sätt minska den svenska statens ägande i SAS. En eventuell fortsatt avyttring kommer att ske successivt och utvärderas utifrån situationen för bolaget och förutsättningarna på marknaden. Tills vidare kommer svenska staten att kvarstå som huvudägare i SAS.

Citigroup var global coordinator och joint bookrunner i försäljningen, Nordea och Swedbank var joint bookrunners. I förberedelserna inför försäljningen har Citigroup varit oberoende finansiell rådgivare till svenska staten och norska staten. Vinge har varit svenska statens juridiska rådgivare. Svenska och norska staten har förbundit sig till en sedvanlig överlåtelsebegränsning, så kallad lock-up, enligt vilken staterna är förhindrade att sälja ytterligare aktier i SAS under en period om 180 dagar efter försäljningens slutförande.

Svenska statens intäkter från försäljningen betalas in till statskassan och kommer att användas för att amortera på statsskulden.

Frågor från media

Mikael Damberg finns tillgänglig för media med anledning av försäljningen idag kl. 10:30 i Strömsalen. Rosenbad. Anmälan till Gösta Brunnander. Medtag presslegitimation.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Detta pressmeddelande är endast upprättat för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande avseende, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i SAS i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte, varken i sin helhet eller till viss del, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i annan jurisdiktion där erbjudande eller uppmaning att förvärva aktier kan vara förbjudet. De värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte registreras enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse ("US Securities Act"), eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat eller annat territorium i USA eller enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får inte erbjudas till försäljning eller säljas i USA utan registrering annat än med tillämpning av ett undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt US Securities Act och i enlighet med tillämpliga regler i samtliga territorier och jurisdiktioner i USA. Något offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA, Kanada, Japan eller Australien kommer inte att lämnas.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga gällande implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat, benämns "Prospektdirektivet"). Den svenska staten och den norska staten har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har upprättats eller kommer att upprättats i samband med den svenska statens och den norska statens eventuella försäljning av aktier i SAS. Med avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat och riktat till kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt betydelsen i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion Order 2005) ("Order") eller (iii) "företag med högt nettovärde", och andra personer till vilka det lagligen kan delges och som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Order (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt som "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast riktas till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Inga åtgärder har vidtagits av den svenska staten, den norska staten, Citigroup, Nordea, Swedbank eller av någon dem närstående, som skulle, eller vara ägnad att, tillåta ett offentligt erbjudande avseende aktierna i någon jurisdiktion, eller innehav eller distribution av detta pressmeddelande eller något annat erbjudande- eller informationsmaterial avseende aktierna i någon jurisdiktion där ett sådant agerande är olagligt. Personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande åläggs av den svenska staten, den norska staten, Citigroup, Nordea eller Swedbank att informera sig om och iaktta sådana restriktioner.

Citigroup, Nordea och Swedbank agerar endast för den svenska staten och den norska staten och ingen annan i samband med Försäljningen och kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan än den svenska staten och den norska staten för tillhandahållande av det skydd som bereds till Citigroups, Nordeas eller Swedbanks klienter eller för rådgivning i samband med Försäljningen.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Tf pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.