Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Viktigt steg för att nå EU:s ramdirektiv för vatten

Publicerad

Regeringens prövning av åtgärdsprogrammen för vatten är nu klar. Vattenmyndigheterna, de fem länsstyrelser som har ett utpekat ansvar, har tidigare lämnat förslag till åtgärdsprogram för vatten som ska se till att Sverige når målen enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Regeringens beslut innebär att myndigheterna kan revidera programmen och arbetet med att genomföra dem kan påbörjas.

Regeringens prövning innebär att vissa åtgärder behöver justeras eller kompletteras, eller i några fall tas bort. Vattenmyndigheterna ska nu revidera åtgärdsprogrammen för perioden 2016-2021, innan programmen sedan beslutas och rapporteras in till EU. Åtgärderna ska
genomföras av kommuner, länsstyrelser och nationella myndigheter som exempelvis Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Trafikverket.

– Det är viktigt att åtgärdsprogrammen nu fastställs så att vi kan genomföra konkreta åtgärder för att uppnå god status i våra
kustvatten, sjöar och vattendrag, säger miljöminister Karolina Skog.

Vattendirektivet är en EU-lagstiftning som anger principerna för en hållbar vattenpolitik i EU. I nuläget klarar mindre än hälften av de svenska ytvatten som berörs de mål som anges i direktivet. Fysisk
påverkan, övergödning och miljögifter är de främsta orsakerna till att målen inte nås.

Det regionala och lokala engagemanget och samarbetet är avgörande för att åtgärdsprogrammen ska kunna genomföras. För att Sverige
ska kunna nå de svenska målen i EU-direktivet måste samtliga myndigheter och kommuner ta ansvar för de åtgärder de behöver utföra.

Genomförandet av åtgärdsprogrammen är också av stor betydelse för att nå flera av de svenska miljökvalitetsmålen.

 

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.