Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

De subventionerade anställningarna ska ses över

Publicerad

Subventionerade anställningar är ett av flera verktyg för att nå regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU år 2020. Därför har arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson nu beslutat om att en utredning inom Arbetsmarknadsdepartementet ska se över de subventionerade anställningarna. Syftet med översynen är att systemet ska bli mer överskådligt genom en förändrad utformning och harmonisering av stöden i de delar där det bedöms som möjligt och effektivt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

Inom Regeringskansliet bedrivs ett generellt arbete med att förenkla och göra de subventionerade anställningarna mer effektiva och träffsäkra, bl.a. har förändringar i nystartsjobb och extratjänster aviserats i budgetpropositionen för 2017.

– Jag bedömer dock att det finns behov av en mer grundläggande översyn av stöden för att göra dem mer ändamålsenliga. Stöden behöver bli mer överskådliga så att regelverket är tydligt utformat och lätt att kommunicera, samtidigt som stöden fortfarande ska svara mot de behov som finns, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Det finns i dag tolv olika former av subventionerade anställningar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket. Flertalet av dem har tillkommit under den senaste tioårsperioden. Det detaljerade regelverket med många och varierande villkor syftar till att stödja effektivare insatser, men innebär att systemet kan framstå som oöverskådligt vilket riskerar att leda till att stöden inte tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Strukturen för och utformningen av de subventionerade anställningarna bör därför ses över och omotiverade skillnader tas bort. En utgångspunkt i översynen är att stödformerna tydligt ska komplettera varandra och samspela så att syftet med de olika stödformerna kan uppnås.

Utredningen ska:

- kartlägga regelverket för de subventionerade anställningarna och analysera behovet av förändringar,

- föreslå hur stödformerna kan förenklas och hur strukturen för dessa kan göras mer överskådlig. I detta kan ingå att lämna förslag om ändrade benämningar av stöden, att stöd slås ihop eller att flera befintliga stöd ersätts av en ny stödform. Vidare ingår att lämna förslag om omotiverade skillnader mellan stödformerna som kan tas bort.

- överväga om, och i så fall hur, stöden kan utformas så att kvinnors möjligheter att ta del av stöden förbättras.

De subventionerade anställningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska beaktas, men omfattas inte av översynen då de är föremål för en egen översyn inom Arbetsmarknadsdepartementet.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00