Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel ska ses över

Publicerad

Under torsdagen beslutade regeringen om att tillsätta en utredning som ska genomföra en övergripande översyn av dagens system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. Det är den första genomgripande översynen som görs sedan systemet tillkom.

- Läkemedel är en central del av en modern sjukvård. Vi måste säkerställa att våra system för finansiering och prissättning bidrar till att patienter kan få tillgång till effektiva läkemedel till en rimlig kostnad för samhället, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Översynens övergripande mål är ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel. Detta ska i sin tur bidra till en modern och jämlik vård.

Utredningen ska eftersträva en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och landsting, en jämlik och patientcentrerad vård, förutsägbara processer för berörda aktörer, samt goda förutsättningar för forskning och innovation till nytta för patienten.

Utredaren ska analysera och överväga om nuvarande system med ett särskilt statsbidrag för läkemedel inom förmånen är ändamålsenligt eller om det bör förändras, samt analysera hur finansieringssystemet för läkemedel kan göras långsiktigt hållbart, effektivt, tydligt och mer förutsägbart för stat och landsting.

Då finansiering, subvention och prissättning av läkemedel är nära sammanlänkade ska de förslag som utredaren lämnar i finansieringsdelen även följas av lämpliga förslag för ett funktionellt och ändamålsenligt subventions- och prissättningssystem.

Till utredare utses Toivo Heinsoo, tidigare landstingsdirektör i Stockholms läns landsting.

I samband med beslut om utredningen fattade regeringen även beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att beskriva och analysera hur regelverket för läkemedelsförsörjningen tillämpas utifrån hur dagens hälso- och sjukvård bedrivs.

Utredaren ska delredovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2018.

Socialstyrelsen ska redovisa sitt uppdrag senast 30 april 2017.

Presskontakt

Victor Harju
Tf. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00