Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

FN:s sjöfartsorganisation IMO tar ett viktigt steg i klimatfrågan för sjöfart

FN:s sjöfartsorganisation (IMO) har beslutat om att införa ett obligatoriskt datainsamlingssystem för rapportering av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från fartyg globalt. Systemet ska börja gälla redan från 1 januari 2018.

IMO har nu tagit ett steg i rätt riktning i de internationella klimatförhandlingarna för sjöfart. Länderna i kommittén enades fredagen den 28 oktober om att införa ett obligatoriskt datainsamlingssystem för rapportering av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från fartyg. Ökad energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp från den internationella sjöfarten är en viktig fråga som har diskuterats inom IMO i många år. Ett införande av ett obligatoriskt datainsamlingssystem tar oss ett steg längre i klimatfrågan.

– Det är positivt att sjöfartens bränsleförbrukning nu ska rapporteras internationellt. Det är en viktig del i arbetet att skapa en hållbar sjöfart med lägre klimatpåverkan säger infrastrukturminister Anna Johansson.

De globala kraven för den högsta tillåtna svavelhalten i marint bränsle sänks med 86 procent, från 3,5 viktprocent till 0,5 viktprocent. I Östersjön och Nordsjön gäller sedan 2015 ett krav för svavelhalten om maximalt 0,1 viktprocent.

– Med ett globalt krav som ligger närmare den gräns som gäller i Östersjön och Nordsjön sedan 2015 kommer spelreglerna bli mer likvärdiga internationellt. Det gynnar den svenska sjöfarten och viktigt både ur ett konkurrens- och miljöperspektiv, säger Anna Johansson.

Miljösatsningar i Östersjön och Nordsjön IMO:s miljöskyddskommitté ser positivt på ansökan om att utse Östersjön och Nordsjön till så kallade kvävekontrollområden. Ett kvävekontrollområde innebär att det begränsas hur stora kväveutsläppen från nya fartyg får vara i dessa regioner vilket kommer leda till stora miljövinster för folkhälsan, luften och haven.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00