Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat den forskningspolitiska propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft till riksdagen. I propositionen presenteras regeringens syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar 2017–2020. Viktiga hörnstenar i propositionen är ökade basanslag till universitet och högskolor, satsningar på forskning kopplad till globala samhällsutmaningar, och ökade resurser för att stärka Sveriges innovationsförmåga.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Namnet på propositionen försöker fånga den färdriktning regeringen vill se. Det handlar om ökad samverkan mellan högskola, näringsliv och samhälle i stort i syfte att möta våra stora samhällsutmaningar och stärka vår konkurrenskraft. Det har tidigare funnits en övertro på att det politiskt går att identifiera framstående forskning för att nå snabba resultat. För regeringen är det i stället viktigt att skapa goda och långsiktiga förutsättningar för forskare och forskningen att få fram den främsta forskningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar upp mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.

Regeringen har i höstbudgeten aviserat en höjning av anslagen för forskning och innovation på över 3 miljarder kronor till 2020. Genom de åtgärder som föreslås i den forskningspolitiska propositionen fortsätter regeringen att stärka Sverige som kunskapsnation.

En utgångspunkt för propositionen är att värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken kopplas till globala och nationella samhällsutmaningar som är relevanta för vårt samhälle. Forskning kring klimat, hälsa och livsvetenskap samt en ökad digitalisering kommer därför att prioriteras framöver.

Vetenskapsrådets forskningsanslag utökas för en satsning på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och särskilda insatser görs för att öka kvaliteten i skolan genom praktiknära forskning och en ökad vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna.

För att universitet och högskolor i hela landet ska kunna ta ett större och långsiktigt ansvar för utvecklingen av forskningen vill regeringen successivt öka basanslagen för forskning och utbildning på forskarnivå. Den ökning av basanslagen som görs kommer fördelas med hänsyn tagen till samverkansdimensionen.

Regeringen stärker jämställdheten genom en rad åtgärder, bland annat nya mer ambitiösa rekryteringsmål för professorer. Villkoren för unga forskare förbättras och karriärvägen görs tydligare för att främja mobiliteten. Meriteringsanställningen blir mer enhetlig och ska utlysas i öppen konkurrens nationellt och så långt det är möjligt även internationellt.

– Alla svenska universitet och högskolor måste ha rimliga förutsättningar att bedriva högre utbildning på vetenskaplig grund och bygga upp starka och profilerade forskningsmiljöer. Genom att öka basanslagen förväntar sig regeringen samtidigt att lärosätena ska ta ett tydligare ansvar för att stärka samverkan med det omgivande samhället, förbättra karriärvägarna för unga forskare och öka forskningsanknytningen i den högre utbildningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

För att lägga grunden för ny, långsiktig och fördjupad gränsöverskridande samverkan och stärkt innovationsförmåga presenterar regeringen även en förstärkning av strategiska innovationsområden, forskningsinstitut och test- och demonstrationsmiljöer.

I propositionen presenteras även ett antal åtgärder för att forskare, näringsliv och offentlig sektor så långt som möjligt ska ha tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen.

Presskontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.