Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Lagförslag för ökad trygghet och säkerhet för placerade barn och unga

Publicerad

Regeringen lämnar i dag lagförslag till Lagrådet för att säkerställa god kvalitet och säkerhet i verksamheter som driver boenden enligt socialtjänstlagen och verksamheter med konsulentstöd till familje- och jourhem för barn. Ett av förslagen innebär att det ska krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att yrkesmässigt få bedriva dessa verksamheter. Regeringen föreslår också att barn och unga, i samband med placering utanför det egna hemmet, ska erbjudas hälsoundersökningar av landstinget.

- Placerade barn och unga inom socialtjänsten befinner sig i en beroendeställning och är i en utsatt situation. Det är viktigt att staten tar ett tydligare ansvar för kvalitet, trygghet och säkerhet. Därför lägger vi förslag på tillståndskrav för företagen, säger Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister och ansvarig
i regeringen för socialtjänsten.

Många placerade barn och unga tar inte del av den generella hälsovården.

- För att uppmärksamma tecken på ohälsa och ge rätt stöd och behandling är det därför viktigt att landstinget erbjuder hälsoundersökningar, säger Åsa Regnér.

Lagförslagen är en del av regeringens större arbete för ordning och reda inom välfärden.

- Förslaget innebär att staten tar ett större ansvar för att kontrollera att exempelvis ett äldreboende lever upp till de grundläggande krav som ställs i lagen, utöver de krav som kommunen väljer att ställa i sin upphandling, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I lagrådsremissen, Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, föreslår regeringen:

  • Införande av tillståndsplikt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för verksamheter inom socialtjänsten som kommunen genom avtal har överlämnat till enskild att utföra. Det innebär att staten tar ett tydligare ansvar och säkerställer kvaliteten för barn och unga och andra brukare inom socialtjänsten.
  • Införande av tillståndsplikt till IVO för verksamheter med konsulentstöd till familje- och jourhem som tar emot barn och unga.
  • Införa bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
  • Införa en ny lag där landstinget, på initiativ av socialnämnden, ska erbjuda ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år en hälsoundersökning i anslutning till att vård utan för det egna hemmet inleds.

Samtliga förslag har fått ett brett stöd av remissinsatserna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2017.

Presskontakt

Victor Harju
T.f. pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Telefon (växel) 08-405 10 00
Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.