Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid

Publicerad

Den 16 november presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. En av åtgärderna i strategin är att regeringen avser att ändra i examensbeskrivningarna i högskoleförordningen för de utbildningar där det bedöms mest angeläget och där de studerande i sina framtida yrken kommer att möta våldsutövare och våldsutsatta.

− Människor som möter våldsutövare och våldsutsatta i sitt yrke måste ha kunskaper om hur våld kan upptäckas, förebyggas samt vilka insatser som är effektivast. Därför ska detta ingå i undervisningen vid särskilt relevanta högskoleutbildningar. Åtgärden är en del av den första långsiktiga nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor i vilken det förebyggande arbetet prioriteras. Med jämställdhetsskrivelsen växlar regeringen upp för att göra skillnad i människors liv, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

−Hedersrelaterade brott är oacceptabla. Fler brott måste upptäckas och mer måste göras för att lagföra gärningsmännen. Det måste vara tydligt att samhället ser mycket allvarligt på dessa brott. Vi tillsätter därför en utredning som ska se över möjligheterna att införa hedersmotiv som en särskild straffskärpningsgrund, säger justitieminister Morgan Johansson.

−Många, oftast tjejer, begränsas i dag av prestationskrav som skapar växande psykisk ohälsa. Många, oftast killar, saknar studiemotivation och tillit till framtiden. De könsstrukturer och normer som hämmar tjejer och killar måste uppmärksammas och brytas, vi måste stärka ungas självkänsla och självförtroende för att kunna förbättra skolresultaten. Det är grunden för regeringens stora investeringar i elevhälsa, specialpedagogiskt stöd och studie- och yrkesvägledning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Ur jämställdhetsskrivelsen presenteras

Skrivelsen, Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, består av politiska målsättningar, en organisation för genomförande och ett system för uppföljning. Dessutom ingår en Nationell strategi med ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Åtgärdsprogrammet gäller 2017-2020. Delar av strategin bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Jämställdhetsmyndighet och nationella uppdrag

Regeringen avser att under 2018 inrätta en ny myndighet som ska bidra till en strategisk sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Regeringens avsikt att inrätta en jämställdhetsmyndighet angavs i budgetpropositionen för 2017, som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet. Även Vänsterpartiet har varit angelägna om att inrätta en jämställdhetsmyndighet.

De tre nationella uppdragen om hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt uppdraget om stöd till myndigheter (inklusive universitet och högskolor) att jämställdhetintegrera sina verksamheter blir permanenta.

Två nya delmål för jämställdhetspolitiken

Regeringen inför två nya delmål, jämställd utbildning och jämställd hälsa, för att ge dessa områden större utrymme i jämställdhetspolitiken.

Fokus på mäns delaktighet och ansvar

För förverkligandet av ett jämställt samhället är mäns delaktighet en förutsättning. Regeringen avser att genomföra åtgärder för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar, bland annat vad gäller våldsprevention, hälsa och föräldrapenningsuttag.

Strategisk, sammanhållen och långsiktig myndighetsstyrning
Regeringen avser att under mandatperioden analysera i vilka myndigheters instruktioner det finns ett behov av att stärka kraven på och styrningen av jämställdhetsintegrering.

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

I skrivelsen ingår en tioårig nationell strategi som omfattar mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. För att stärka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra kommer regeringen särskilt att fokusera på förebyggande insatser.

 

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.