Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Nationell plan för att motverka rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på nätet

Publicerad

Regeringen tar nu ett samlat grepp om det viktiga arbetet mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på nätet. Planen är en grund och inriktning för arbetet inom fem viktiga strategiska områden som regeringen har identifierat med hjälp av internationella organ, samt civila och statliga aktörer.

– För första gången tar nu regeringen ett samlat grepp på arbetet mot rasism och hatbrott på nätet. I en tid av polarisering och ökade klyftor mellan människor i vårt land är det vår skyldighet att stå upp för ett samhälle med mångfald och respekt för varandra, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Regeringen har gett tydliga signaler till hela rättsväsendet att frågan om hatbrott ska prioriteras. Polismyndigheten har ansvar för att stärka sin förmåga på det här området och jag har varit tydlig med att arbetet kommer att följas upp så att det verkligen får avsedd effekt, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott ska förebygga och motverka rasism, hatbrott och polarisering i samhället och skapa förutsättningar för ett Sverige som håller ihop. Statliga och civila aktörer ges genom denna plan bättre förutsättningar för att kunna samverka, insatser kan lättare följas upp och det samlade arbetet utvecklas.

Under mandatperioden har regeringen hittills ökat anslagen för arbetet mot rasism, liknande former av fientlighet och extremism med 156 miljoner kronor. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit en ökning med ytterligare 40 miljoner kronor.

Planen ska utgöra en grund och en inriktning för arbetet mot rasism och hatbrott inom särskilt viktiga strategiska områden som regeringen har identifierat.

De fem områdena är:

Mer kunskap, utbildning och forskning,förbättrad samordning och uppföljning,civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog,förstärkt förebyggande arbete på nätet, och ett mer aktivt rättsväsende.

Inom dessa strategiska områden har regeringen identifierat vilka huvudsakliga problem som finns samt vilka åtgärder som bör göras utöver de som redan pågår.

Urval av insatser i den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott:

  • Statens medieråd kommer att kartlägga skyddet av barn och unga på internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism.
  • Kampanjen No Hate Speech Movement förlängs till och med år 2020 i syfte att förebygga rasism på nätet. Detta sker genom att höja barns och ungas medie- och informationskunnighet.
  • Uppdraget till Forum för levande historia att utbilda om rasism i historien och i dag utvidgas och förlängs. Förutom skolpersonal kommer även yrkesgrupper som arbetsförmedlare, socialarbetare, polisanställda att ha möjlighet att delta i utbildningsinsatserna.
  • Forum för levande historia får också i uppdrag att ansvara för att samordna och följa upp arbetet inom ramen för planen. Myndigheten kommer bl.a. att regelbundet genomföra erfarenhets-, kunskaps- och informationsutbyten. Myndigheten ska också utveckla ett uppföljningssystem om utvecklingen på området.
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län får i uppdrag att utveckla arbetsformer för att stärka krisberedskapen mot rasism och extremism.
  • Regeringen ökar kraftigt fördelningen av medel för att främja verksamheter specifikt mot afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, rasism mot samer, homofobi och transfobi.
  • Regeringen kommer att årligen bjuda in till dialoger om afrofobi och islamofobi utöver de återkommande dialoger som förs om antisemitism, antiziganism och rasism mot samer.

Den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott kommer att publiceras på regeringens webbplats inom några dagar.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Boris Vasic
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.