Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Nationella forskningsprogram för klimat och hållbart samhällsbyggande två av nyheterna i forskningspropositionen

Publicerad · Uppdaterad

Sverige är en stark forskningsnation med framstående forskning vid flera universitet och högskolor. Nu tar regeringen nya steg för att ytterligare stärka svensk miljöforskning genom ökade anslag till Formas. I regeringens forskningsproposition föreslås nya satsningar på klimat- och miljöforskning med 285 miljoner kronor under perioden 2017-2020.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och för att minska människans påverkan på klimatet krävs omfattande omställning i hela samhället. För att Sverige ska kunna bli ett fossilfritt välfärdssamhälle och vara ledande i arbetet med att förverkliga Parisavtalets ambitiösa målsättningar måste kunskapen ökas.

– Vi står inför stora utmaningar på miljö- och klimatområdet, och vi som politiker behöver fatta modiga beslut för att möta dem. För att göra det behöver vi en trygg vetenskaplig grund att stå på, så att vi vet att besluten vi tar leder oss på rätt väg, säger miljöminister Karolina Skog.

– Regeringens ambition är att värna den fria forskningen samtidigt som vi gör satsningar kopplade till globala samhällsutmaningar. Sverige har stor potential att vara en ledande forskningsnation inom miljö- och klimatforskning och därigenom bidra till jobbskapande och nya företag. Sverige ska inte exportera utsläpp, vi ska exportera lösningarna för ett hållbart samhälle, säger forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

Tioåriga forskningsprogram om klimat och hållbart samhällsbyggande

Det finns ett stort behov av policynära forskning om hur utsläppen kan minskas och hur samhället kan anpassas till ett förändrat klimat. Eftersom klimatfrågan berör alla delar av samhället behövs också tvärvetenskapliga forskningsinsatser inom flera ämnen. För att möta dessa behov föreslår regeringen att ett tioårigt nationellt forskningsprogram om klimat inrättas. Programmet inrättas av Formas i samverkan med andra relevanta forskningsfinansiärer och aktörer. Satsningen omfattar en ökning av Formas anslag med130 miljoner kronor till 2020.

För att möta samhällsutmaningarna på ett helhetligt sätt satsar regeringen också på forskning om hållbart samhällsbyggande, med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och relevanta miljömål. I forskningspropositionen föreslås därför även ett nationellt forskningsprogram om hållbart samhällsbyggande. Även det ska inrättas hos Formas, i samverkan med andra relevanta forskningsfinansiärer och aktörer. Satsningen omfattar en ökning av Formas anslag med 75 miljoner till 2020.

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Regeringen föreslår också ökade forskningssatsningar inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Mer forskning behövs om resurseffektiva processer och materialflöden och om ersättning av material. Satsningen genomförs via strategiska innovationsområden i samarbete mellan Formas, Vinnova och Energimyndigheten. Satsningen innebär en ökade anslag med 100 miljoner perioden till 2020, där drygt hälften medlen hör till Miljö- och energidepartementets utgiftsområden.

Analysfunktion för bättre beslutsunderlag

Svenska forskningsaktörer har stor kunskap om hur klimatförändringar och miljöproblem ser ut i Sverige och påverkar vår framtid. Regeringen ser ett stort behov av att tillgängliggöra denna kunskap till myndigheter och beslutsfattare. Därför föreslås nu att en ny analysfunktion inrättas, som ska sammanställa och kommunicera miljöforskning. Satsningen omfattar 15 miljoner kronor per år från 2018. Medlen går till Formas men Analysfunktionens slutliga placering är ännu inte bestämd

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00