Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny ordförande och vice ordförande i Bokföringsnämnden

Publicerad

Regeringen har idag utsett Sten Andersson till ordförande i Bokföringsnämnden. Sten Andersson är sedan den 1 mars 2016 justitieråd i Högsta domstolen. Han har tidigare arbetat som hovrättspresident i Göta hovrätt och i Hovrätten för Nedre Norrland. Genom sin fleråriga tjänstgöring i Justitiedepartementet, bland annat som rättschef, har han mycket djupa kunskaper om lagstiftningen på redovisnings- och bokföringsområdet.

Vidare har regeringen utsett Peter Nilsson till vice ordförande i nämnden. Peter Nilsson, som är skattejurist, har varit ledamot i Bokföringsnämnden sedan 2011. Han arbetar vid Lantbrukarnas riksförbund och är även verksam som forskare och lärare vid Lunds universitet.

Utöver ordförande och vice ordförande ingår följande personer i Bokföringsnämnden från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2019:

Nya ledamöter:
Universitetslektorn Marita Blomkvist
Utvecklingsstrategen Lars Hansson
Redovisningsspecialisten Christian Stralström
Vice överåklagaren Katarina Ringertz

Förnyat förordnande:
Redovisningsspecialisten Sofia Bildstein-Hagberg
Skatteexperten Mary-Anne Carlsson
Redovisningsexperten Claes Eriksson
Kanslirådet Bo Lindén
Redovisningsspecialisten Jenny Tiger

Bokföringsnämndens uppgift
Bokföringsnämnden är statens expertorgan på redovisningsområdet och ansvarar för att utveckla god redovisningssed. Verksamheten ska också bidra till att förbättra standarden i företagens löpande bokföring och årsredovis­ningar respektive bokslut genom informationsinsatser. Myndigheten ska utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

Presskontakt

Cecilia Garmer
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 53 96