Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny proposition ger större drivkraft till mer infrastruktur och fler bostäder

Publicerad

Regeringen beslutade igår om en proposition, Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur. Propositionen innehåller regler om kommunernas möjligheter att förhandla med en byggherre eller fastighetsägare om att frivilligt bidra till medfinansiering vid byggandet av infrastruktur.

Utbyggnad av infrastruktur medför stora kostnader för samhället. Samtidigt gör infrastrukturinvesteringar att områden får bättre tillgänglighet och fastighetsvärdena ökar. I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen och i lagen om vissa kommunala befogenheter. Ändringarna syftar till att göra det möjligt att återföra till kommunen delar av den värdeökning för fastigheter som uppstår till följd av investeringar i transportinfrastruktur (värdeåterföring).

Värdeåterföring föreslås ske genom frivillig förhandling mellan kommun och byggherre eller fastighetsägare. En kommun som medfinansierar statlig eller landstingskommunal transportinfrastruktur, får förhandla med en byggherre eller fastighetsägare om att inom ramen för ett exploateringsavtal ersätta kommunen för en del av den medfinansiering som kommunen lämnar (medfinansieringsersättning).

Till grund för förslaget ligger Sverigeförhandlingens delbetänkande Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Presskontakt

Anamika Bhasker
Presskommunikatör hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-040 49 97
e-post till Anamika Bhasker