Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk

Publicerad

Kommittén om insyn i finansiering av partier har i dag, tisdagen den 8 november, överlämnat betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering- ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier trädde i kraft den 1 april 2014. Den gäller för partier och valkandidater på central nivå. I samband med att lagen antogs beslutade riksdagen också om ändringar i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier innebärande att stöd enligt den lagen enbart betalas till partier som inte har tagit emot anonyma bidrag. Regeringen aviserade i den proposition som föregick insynslagen att bland annat frågorna om intäktsredovisning på regional och lokal nivå och om ett förbud mot anonyma bidrag borde utredas vidare. Direktiv beslutades i juni 2014.

Kommittén består av Marianne Eliason, före detta justitieråd, ordförande, och 14 ledamöter som företräder riksdagspartierna.

Kommittén föreslår följande

Skyldigheten för partier att årligen till Kammarkollegiet redovisa hur de har finansierat sin verksamhet utökas till att gälla även för partier och partiers verksamhet på regional och lokal nivå samt för sidoorganisationer till partier. Partier som deltar i val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet samt ledamöter och ersättare i någon av dessa församlingar ska omfattas. Varje ideell förening inom ett parti eller en sidoorganisation till ett parti samt varje ledamot och ersättare ska redovisa sina intäkter. Undantag från kravet på redovisning ska finnas vid årliga intäkter understigande ett halvt (0,5) prisbasbelopp (22 400 kr för år 2017) efter vissa avdrag. Vissa ändringar föreslås också i fråga om redovisningarnas innehåll samt i fråga om tillsyn och sanktioner.

Det ska införas ett förbud för partier och deras sidoorganisationer att ta emot anonyma bidrag vars värde överstiger en tjugondels (0,05) prisbasbelopp (2 240 kr för år 2017). Förbudet ska också gälla valkandidater, ledamöter och ersättare för ledamöter. Ett otillåtet anonymt bidrag ska betalas tillbaka till givaren eller, om så inte kan ske, betalas in till Kammarkollegiet. Det ska inte längre vara en förutsättning för rätt till statligt partistöd att anonyma bidrag inte har tagits emot.

Det bör för närvarande inte införas några särskilda regler om insyn eller krav på samtycke från enskilda medlemmar när det gäller ekonomiskt stöd som organisationer på arbetsmarknaden lämnar till partier eller valkandidater.

Eftersom lotterilagstiftningen för närvarande är föremål för översyn, finns det enligt kommitténs bedömning inte anledning att inom ramen för kommitténs uppdrag utreda vidare om det bör införas en skyldighet för partier, som bedriver lotteriverksamhet där intäkterna tillfaller partiet, att informera deltagarna i lotteriet om att intäkterna används på detta sätt. Vidare saknas tillräckliga skäl för att införa särskilda regler för att förhindra att lotteriverksamhet används för att kringgå förbudet mot anonyma bidrag.

Kommittén anser inte heller att det för närvarande bör införas någon redovisningsskyldighet för så kallade särskilda insamlingsorganisationer.

Kommittén är enig i fråga om de författningsförslag som läggs fram i betänkandet. Två reservationer har gjorts i en fråga där kommitténs majoritet inte funnit tillräckliga skäl för lagstiftning. Vidare har två särskilda yttranden fogats till betänkandet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00