Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen har beslutat om proposition för en ny hälso- och sjukvårdslag

Publicerad

I propositionen föreslås att en ny hälso- och sjukvårdslag ska ersätta den nuvarande HSL. Den nya lagen syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

Den nya hälso- och sjukvårdslagen har en ny struktur och uppbyggnad. Avsikten är att åstadkomma en mer pedagogisk och överblickbar reglering som bättre motsvarar hälso- och sjukvårdens organisation och som underlättar framtida uppdateringar av lagstiftningen. Nästan alla bestämmelser i nuvarande HSL förs över till den nya hälso- och sjukvårdslagen.

Ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak i förhållande till nuvarande lag föreslås. Ett fåtal nya bestämmelser har tillkommit. T.ex. föreslås att det i den nya lagen införs definitioner av begreppen huvudman och vårdgivare samt tydliga definitioner av vissa andra centrala uttryck. Ett förtydligande om att landstinget och kommunen behåller sitt huvudmannaskap då uppgifter genom avtal överlämnas till någon annan föreslås också.

Vissa detaljregleringar i HSL flyttas från lag till förordnings- eller föreskriftsnivå.

Vidare föreslås att lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m. upphävs. Bestämmelsen om den särskilda möjligheten till visstidsanställning av läkare med specialistkompetens i upp till sex år bör utgå. Huvudregeln avseende anställningsform på arbetsmarknaden i stort är tillsvidareanställning, och lagen möjliggör redan ordinarie visstidsanställningar.

Beslutet fattades under torsdagens regeringssammanträde. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Presskontakt

Victor Harju
Tf. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

En ny hälso- och sjukvårdslag