Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen presenterar ytterligare åtgärder för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända

Publicerad

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson har i dag presenterat förslag till åtgärder för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända enligt bosättningslagen (lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning).

– Kombinationen av flera år av för lågt bostadsbyggande och rekordmånga asylsökande förra hösten gör att det är en stor utmaning för kommunerna att klara mottagandet. Många kommuner anstränger sig dock hårt för att klara av sina åtaganden. Det är oacceptabelt om några kommuner väljer att överlåta sin del av ansvaret på andra kommuner, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och fortsätter:

– Bosättningslagen gäller och ska tillämpas i förhållande till alla kommuner utan undantag. Regeringen är beredd att vidta de åtgärder som krävs för att lagen ska följas, till exempel sanktioner. Regeringen kommer ha en fortsatt nära dialog med kommunsektorn för att underlätta bostadsförsörjningen.

Regeringen avser att vidta följande åtgärder:

  • Bosättning ska ske så snabbt som möjligt.

Tiden från anvisningsbeslut till mottagande i kommunen förlängs för anvisningsbeslut fattade 2016, från som längst två månader till som längst fyra månader. Ökade kostnader ska bäras av kommunsektorn. För anvisningar under 2017 gäller fortsatt som längst två månaders tidsfrist. Kommunerna måste säkerställa att mottagandet kan genomföras trots bostadsbrist, det finns många goda exempel på hur kommuner löst frågan med en kombination av åtgärder.

  • Länstalen sänks 2017.

Länstalen för 2017 sänks mot bakgrund av Migrationsverkets nya lägre prognos för mottagningsbehovet 2017. I samband med att de nya länstalen beräknas föreslår regeringen att kommunernas mottagande av personer som bosätter sig på egen hand viktas högre än tidigare. Det innebär att kommuner med stort mottagande av personer som bosätter sig på egen hand avlastas. Vid sänkning av länstalen ska hänsyn tas till att kommuner redan kan ha planerat för att ta emot nyanlända enligt de tidigare högre talen.

  • Handläggningstider i plan- och byggärenden måste kortas.
  • Migrationsverket ska informera kommunerna om den pågående avvecklingen av tillfälliga boenden och var de finns.

Bakgrund

Den 1 mars 2016 trädde lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i kraft (bosättningslagen). Syftet med lagen är att få till stånd en jämnare fördelning av mottagande av nyanlända mellan landets kommuner och att kommuner som har goda förutsättningar för etablering ska ta emot nyanlända i större utsträckning än tidigare. Detta för att nyanlända snabbare ska kunna påbörja sin etablering i Sverige.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet har riksdagen beslutat om en ny lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning (bosättningslagen).

I det tidigare systemet tog vissa kommuner ett mycket stort ansvar och andra kommuner avstod från att bidra.

Syftet med bosättningslagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.