Regeringen tillsätter utredning om konstnärernas villkor

(Ny version) Regeringen har i dag utsett Ann-Christin Nykvist till särskild utredare med uppdraget att bland annat göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Ladda ner:

Insatser för att skapa goda villkor för konstnärer är en prioriterad del av den nationella kulturpolitiken. Utredningen ska därför bedöma hur de statliga insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska målen och föreslå eventuella förändringar.

Utredaren ska bland annat:

  • kartlägga och beskriva konstnärernas villkor att verka professionellt,
  • analysera de befintliga statliga ersättnings- och stödsystemen för konstnärer och vid behov föreslå förändringar i systemen som kan underlätta konstnärernas förutsättningar att vara yrkesverksamma,
  • analysera hur införandet av kultursamverkansmodellen har påverkat förutsättningarna för att verka som professionell konstnär, och
  • föreslå eventuella förändringar för att förbättra möjligheterna att verka som professionell konstnär i hela landet.

Utredaren ska också som underlag för analyser och förslag sätta konstnärernas villkor och den svenska konstnärspolitiken i ett internationellt perspektiv och lyfta fram goda exempel.

Kommittédirektiven kommer att publiceras på regeringens webbplats inom några dagar.

Särskilda utredaren Ann-Christin Nykvist

Ann-Christin Nykvist är i dag styrelseordförande i Musikalliansen, Riksförbundet Sveriges Konstföreningar samt Kulturmiljöfrämjandet och har mångårig erfarenhet av och kunskap av konstnärernas villkor samt hur dessa påverkas av andra politikområden.
Hon har tidigare varit jordbruks- och konsumentminister, statssekreterare vid Kulturdepartementet och Civildepartementet samt generaldirektör vid Konkurrensverket och Statens tjänstepensionsverk.

 

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00