Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Barngrupper i förskolan ska minskas utifrån riktmärke

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en förordningsändring som innebär att en huvudman som vill ta del av statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan måste redovisa hur och när Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan ska uppnås.

Skolverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett riktmärke för barngruppsstorlekar i förskolan. Regeringen har sedan tidigare infört ett statsbidrag för att minska barngrupperna i förskolan om sammantaget 830 miljoner kronor per år. Dagens regeringsbeslut innebär att det för att en förskola ska kunna ta del av medlen krävs att det i ansökan anges hur och när Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan ska uppnås, eller hur och när huvudmannens eget mål för en minskning av barngruppernas storlek i förskolan ska uppnås. I en ansökan ska också anges hur huvudmannen planerar att följa upp utvecklingen av barngruppernas storlek.

 - En god pedagogisk förskola förbättrar skolresultaten långt upp i åren. I PISA-undersökningen, där 15-åringar deltar, kan effekterna av en god förskola ses. Men när grupperna blir för stora riskerar det pedagogiska innehållet i arbetet att minska. Under alliansens tid togs riktmärket för barngruppernas storlek bort och de största barngrupperna blev fler. Vi har låtit återinföra riktmärket för barngruppernas storlek i förskolan och investerar i mindre barngrupper, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.  

Riksrevisionens granskning av hur specialdestinerade statsbidrag på skolområdet bidrar till det övergripande målet om likvärdighet för eleverna visar att skolor med hög måluppfyllelse oftare tar del av bidragen än skolor med låg måluppfyllelse. Regeringen har därför steg för steg förändrat statsbidragens utformning för att på ett bättre sätt styra statsbidragen dit de behövs mest. Dagens beslut innebär därför också att regeringen inför en ny fördelningsprincip när det gäller statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan. Om det kommer in fler ansökningar än vad det finns medel för, ska bidrag i första hand tilldelas huvudmän för förskolor i områden med svåra förutsättningar där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00