Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Bättre möjligheter för nationella minoritetsspråk i skolan ska utredas

Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en utredning om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. En särskild utredare ska kartlägga behovet av åtgärder med anledning av dels regeringens strävan att värna och revitalisera de nationella minoritetsspråken, dels Europarådets kritik mot Sverige när det gäller undervisningen i de nationella minoritetsspråken.

Europarådet granskar i treårscykler hur medlemsstaterna följer den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. I den rapport som presenterades i maj 2014 ansåg expertkommittén att Sverige bör vidta åtgärder på ett antal punkter, främst inom utbildningsområdet. Europarådets ministerkommitté har därefter fastställt ett antal rekommendationer till Sverige, bl.a. att se till att modersmålsundervisningen möter de krav som ställs i stadgan och att öka mängden tvåspråkig undervisning i finska och samiska samt skapa sådan undervisning i meänkieli.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen sin avsikt att se över vilka åtgärder som kan vidtas med anledning av detta, och har därför beslutat att tillsätta en särskild utredare. Utredaren ska bl.a. kartlägga och bedöma åtgärder för att öka tillgången till undervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och åtgärder för att öka tillgången till tvåspråkig undervisning på nationella minoritetsspråk i dessa skolformer.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00