Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bättre samverkan när patienter skrivs ut från slutenvård

Publicerad

Under tisdagen beslutade regeringen om en lagrådsremiss som innehåller lagförslag för att förbättra samverkan mellan kommuner och landstingens öppna hälso- och sjukvård och den slutna hälso- och sjukvården när patienter med behov av insatser från öppen vård och omsorg skrivs ut från sjukhus.

- Genom att öppenvården i både kommuner och landsting får såväl möjlighet som krav på sig att börja planera tidigt kan patienter med stora vårdbehov slippa att ligga kvar på sjukhus i onödan och få en bättre vård och omsorg. Det är bra för den enskilde, men också för att fler patienter ska kunna få vård på våra sjukhus och väntetiderna kortas, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström

Idag finns ett vanligt förekommande problem med att utskrivningsklara patienter inom slutenvården som har fortsatta behov av insatser från kommunal vård och omsorg samt landstingens öppenvård ligger kvar på sjukhus för att efterföljande insatser inte är på plats när patienterna ska skrivas ut.

En del av problemet är att landstingens öppenvård – oftast primärvården - och den kommunala vården och omsorgen får information för sent om att någon ska skrivas ut vilket försvårar planering. Detta kan leda till såväl sämre omvårdnad om den enskilde som till att vårdplatser på sjukhus i onödan tas upp av medicinskt färdigbehandlade patienter.

Lagförslagen handlar bland annat om att kommunernas vård och omsorgsenheter samt landstingens öppenvård ska få tidiga inskrivningsmeddelanden med planerade utskrivningsdatum från slutenvården när en patient bedöms behöva insatser efter sjukhusvistelsen. Det ställs också krav på att huvudmännen i samråd tar fram gemensamma riktlinjer om samverkan mellan kommun och landsting. Regeringens förslag innebär också att landsting och kommuner förväntas överenskomma om vissa centrala delar i processen men även vad som ska ske när sådana överenskommelser inte kommer till stånd.

Lagförslagen bygger på förslag presenterade i Göran Stiernstedts betänkande Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård föreslås ersätta den nuvarande betalningsansvarslagen.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. För patienter som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård föreslås den gamla lagen dock gälla ytterligare ett år, och detta lagförslag börja gälla först den 1 januari 2019 för den patientgruppen.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.