Fokus på innovationsupphandling i uppdrag till Upphandlingsmyndigheten

Den offentliga sektorn upphandlar varor och tjänster för omkring 634 miljarder kronor varje år. Det finns en stor potential i att använda upphandling som ett verktyg för att främja innovation. Som kvalificerad och aktiv beställare kan det offentliga stimulera efterfrågan på nya lösningar från näringslivet. Regeringen ger därför Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att främja innovationsupphandling inom ramen för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Nya tekniklösningar och innovationer är nödvändiga för att lösa de samhällsutmaningar som Sverige står inför i form av klimatförändringar, urbanisering och en åldrande befolkning.

– Innovationsupphandling kan främja en framtidsinriktad och effektiv offentlig sektor, och också verka som drivkraft för förnyelse och en hållbar utveckling av näringslivet, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Upphandlingsmyndigheten får därför i uppdrag att främja innovationsupphandling genom att ge stöd till beställargrupper. Beställargrupperna ska bestå av upphandlande myndigheter på nationell, regional och lokal nivå som har gemensamma behov av innovativa lösningar. Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att skapa ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte där styrkan i det gemensamma identifierade behovet kan bättre tas till vara.

Beställargrupperna bör samlas kring områden där små och stora industriföretag, industrinära tjänsteföretag och innovativa unga företag inom olika teknikområden kan bidra med innovation och utveckling för att tillgodose behoven. Exempel på områden där innovativa lösningar behövs är inom transport, hälso- och sjukvård och samhällsbyggande.

Upphandlingsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda högst 2 miljoner kronor under år 2017 och 2 miljoner kronor under år 2018.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2019.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om Smart industri

Regeringen har tagit fram Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. I strategin är fyra utmaningar identifierade:

• Digitalisering
• Hållbarhet
• Kompetens
• Innovationskraft.

Dessa ligger till grund för de fyra fokusområden (Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige) som är utgångspunkt för arbetet.