Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förslaget om nya utstationeringsregler lämnas nu till Lagrådet

Publicerad

Regeringen har beslutat om att inhämta Lagrådets yttrande över förslag om nya utstationeringsregler. Förslaget innehåller lagändringar som syftar till att stärka den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalens ställning för att modellen ska fungera även när det gäller skydd för utstationerade arbetstagare. Svenska fackförbund ska alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder. Förslaget innebär att lex Laval rivs upp genom att den så kallade bevisregeln tas bort.

I Sverige finns ingen lagstadgad rätt till minimilön och facket har i dag endast begränsade möjligheter att kontrollera vilka villkor utstationerade arbetstagare har. Förekomsten av kollektivavtal är därför avgörande för att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera vid utstationeringssituationer och för att utstationerade arbetstagare ska få ett bättre skydd.

Utgångspunkten på svensk arbetsmarknad är att arbetsmarknadens parter förhandlar om och träffar kollektivavtal om anställningsvillkor. Förslaget i den delen av lagrådsremissen tar sikte på den situation där en sådan frivillig överenskommelse inte kan nås.

De föreslagna lagändringarna innebär att facket alltid ska kunna kräva ett svenskt kollektivavtal i förhållande till utstationerande arbetsgivare, ytterst med stöd av stridsåtgärder. Den så kallade bevisregeln i utstationeringslagen tas alltså bort.

För att det nya systemet ska vara förenligt med EU-rätten får kollektivavtal med utstationerande arbetsgivare som tillkommit som en följd av varsel eller stridsåtgärder begränsade rättsverkningar jämfört med vanliga kollektivavtal. De arbets- och anställningsvillkor som facket kan gå till strid för är också fortsättningsvis begränsade till minimivillkoren i den så kallade hårda kärnan i utstationerings­direktivet. I lagrådsremissen föreslås också bestämmelser om ökad transparens och förutsebarhet vid utstationering som ska förbättra möjligheterna för utländska arbetsgivare att i förväg ta reda på vilka villkor som gäller på svensk arbetsmarknad. Detta är viktigt för att den fria rörligheten av tjänster ska kunna fungera på ett bra sätt.

Regeringen föreslår vidare att facket ska få särskilda kontrollbefogenheter för att kontrollera att avtalet följs. En utstationerande arbetsgivare ska också vara skyldig att på begäran utse en förhandlingsbehörig företrädare. Det föreslås också att utstationerade arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen ska ha rätt att utkräva vissa kollektivavtalsvillkor i svensk domstol. I lagrådsremissen föreslås också ett repressalie­skydd för utstationerade arbetstagare.

Regeringen avser att gå fram med en proposition under första kvartalet nästa år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.