Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Informationssatsning om sambandet mellan läkemedel och fallolyckor

Regeringen har beslutat att tilldela Pensionärernas riksförbund (PRO) och SPF Seniorerna 400 000 kronor för att ta fram och sprida information om sambandet mellan läkemedel, fall och fallskador bland äldre kvinnor och män. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Apoteket AB inom ramen för projektet Koll på läkemedel.

− Varje dag dör i genomsnitt fyra äldre av fallolyckor. För att minska fallolyckorna är det viktigt att kunskapen ökar om sambandet mellan användandet av olämpliga läkemedel och att äldre kvinnor och män drabbas av fallskador, säger äldreminister Åsa Regnér.

− Felaktigt användande av läkemedel är en hälsofara, inte minst för äldre. Det arbete som organisationerna ska göra kan vara en viktig del i att minska de skador som beror på läkemedel, och ge både ökad hälsa och minskat behov av vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Beslutet innebär att regeringen beviljar, i enlighet med ansökan, PRO och SPF Seniorerna 400 000 kronor för att tillsammans med Apoteket AB skapa en webbplats och en databas för att ta fram och sprida ny information om sambandet mellan läkemedel, fall och fallskador. I uppdraget ingår även att informera om läkemedelsbehandling ur ett jämställdhetsperspektiv.

Projektet ska även genomföra regionala konferenser i syfte att utbilda lokala informatörer som ska bidra till att öka kunskapen hos medlemmarna i PRO och SPF Seniorerna om bland annat olämpliga läkemedel, riskerna med multimedicinering och fallrisker.

En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2017.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Harju
Tf. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00