Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Långsiktig plan för statsbidrag till hivprevention ska tas fram

Publicerad

Under tisdagen beslutade regeringen att Folkhälsomyndigheten ska fördela medel för 2017 till ideella organisationer på nationell, regional och lokal nivå som bedriver hivpreventivt arbete. Myndigheten ska även ta fram ett långsiktigt förslag på hur fördelningen av statsbidrag till ideella organisationer på regional och lokal nivå som bedriver hivpreventivt arbete bör utformas framöver.

Särskilda statsbidrag har i över 20 års tid betalats ut för att förebygga och minska konsekvenserna av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Som en följd av att regeringen i budgetpropositionen för 2017 beslutat om att ändra inriktningen för fördelningen av statsbidrag inom hivområdet behöver underlag tas fram för hur fördelning av bidragen till ideella organisationer på regional och lokal nivå långsiktigt ska utformas.

Folkhälsomyndigheten ska vid fördelningen av bidrag till ideella organinsationer som bedriver hivpreventivt arbete särskilt sträva efter att organisationerna tidigt kan få medel för 2017 års insatser.

Folkhälsomyndigheten ska redovisa förslaget till den långsiktiga utformningen av fördelning av statsbidrag på området senast den 1 maj 2017.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Tf. Presskontakt hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00