Ny satsning på dialog och fredsprocesser

I en allt oroligare omvärld behövs Sverige som en innovativ och orädd aktör för fred, säkerhet och hållbar utveckling. Regeringen genomför därför en strategisk satsning på dialog och fredsprocesser. Med start den 1 januari 2017 upprättas en ny stödfunktion på Utrikesdepartementet med uppgift att stärka synergierna mellan den diplomatiska dialogen och utvecklingssamarbetet i prioriterade konfliktområden.

Till satsningen hör även en handfull särskilt rekryterade diplomater som ska bidra till ambassadernas redan pågående fredsfrämjande arbete i fält. Syftet är att stärka förmågan att driva politisk förändring samt bidra till inkluderande dialog- och förhandlingsinitiativ genom hela konfliktcykeln.

- Lärdomarna från fredsansträngningar i bland annat Colombia, Filippinerna, Somalia och Liberia kommer att stå i centrum. Med den fredsfrämjande satsningen vässas hela utrikesförvaltningens förmåga att bidra till hållbara och inkluderande fredsprocesser, säger utrikesminister Margot Wallström.

- För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt, behöver vi stärka vår förmåga att bidra till hållbar fred. Väpnade konflikter ger upphov till negativa spiraler som är svåra att vända och resulterar alltid i stort mänskligt lidande, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Genom satsningen vidareutvecklas stödet till kvinnors deltagande i fredsansträngningar före, under och efter konflikter. Kvinnor ska medverka på samma villkor som män i alla delar av samhället. Forskning visar även att jämställda fredsavtal har en större chans att överleva.

Sverige har en stark tradition av dialog och konfliktlösning. Genom FN bidrar Sverige till att förebygga konflikter och stödja fredsansträngningar och som medordförande i den Internationella Dialogen för freds- och statsbyggande samarbetar Sverige med konfliktdrabbade länder för att bryta den onda våldscykeln. Genom att koppla samman processer på lokal, nationell och internationell nivå läggs grunden för legitima avtal som beaktar konfliktens grundorsaker.

Margot Wallström, utrikesminister

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Kenneth G Forslund, ordförande i riksdagens utrikesutskott (S)

Pernilla Stålhammar, talesperons för utrikes-, bistånds säkerhetspolitiken (MP)

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö
Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00