Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nyheter i regleringsbreven till TLV, SBU, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen med flera

Publicerad

Nyheter i urval från regleringsbreven till myndigheter inom Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikströms ansvarsområden. Vissa nyheter pressmeddelas i särskild ordning.

Samtliga myndigheter ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt från och med 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen för satsningen som helhet uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Myndigheterna ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering samt Socialstyrelsen har fått olika uppdrag relaterat till att inventera och vid behov revidera myndighetens kontrollsystem för att hantera jäv för externa experter respektive otillbörlig påverkan av myndighetens verksamhet. Syftet är att säkerställa att kontrollsystemen är tillförlitliga och anpassade till myndigheternas respektive verksamhet.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering ska kartlägga kunskapsluckor inom området psykisk ohälsa kopplat till insatser inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och sjukskrivning samt samverkan vid ohälsa och psykiatrisk problematik. Kartläggningen ska belysa olika målgrupper, inklusive eventuella kunskapsluckor kopplade till kön.

Läkemedelsverket ska tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ta fram kunskapsunderlag till vården om biosimilarer och hur de kan användas på bäst sätt i vården. Kunskapsunderlagen ska innehålla aktuell information om biosimilarer som belyser deras effekt, säkerhet, kliniska användning och där det är möjligt och relevant i relation till motsvarande originalläkemedel.

E-hälsomyndigheten ska genomföra föreberedande insatser kopplat till den nationella läkemedelslistan.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Tf. Presskontakt hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00