Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt miljöuppdrag till Läkemedelsverket

Publicerad

Kopplingen mellan läkemedel och miljö är en strategiskt viktig fråga för regeringen, inte minst när det kommer till antibiotikaresistensfrågorna. I regleringsbrevet till Läkemedelsverket för 2017 höjs därför ambitionerna kring miljöfrågorna.

Läkemedelsverket får ett nytt uppdrag kring att bistå Regeringskansliet i arbetet med en ökad miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen inom EU och internationellt. Särskild vikt ska läggas vid frågan om att integrera miljöaspekter i regelverket kring god tillverkningssed (GMP) på EU-nivå. Detta är avgörande för möjligheten att kunna ställa miljökrav vid godkännande och subvention av läkemedel.

- Vi behöver få bättre möjligheter att ställa miljökrav vid godkännande och subvention av läkemedel. Det spelar stor roll exempelvis för att kunna få bukt med utveckling av antibiotikaresistens i anslutning till anläggningar där antibiotika tillverkas, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Läkemedelsverket får genom regleringsbrevet också ett nytt återrapporteringskrav som bl.a. ska omfatta hur verket arbetat med att genomföra preciseringarna till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper samt Information om farliga ämnen i material och produkter. Dessutom ska Läkemedelsverket särskilt redovisa arbetet med att utveckla vägledningen för miljöriskbedömning och tillgängliggöra miljödata.

Läkemedelsverket har sedan tidigare ett uppdrag kopplat till hur myndigheten ska arbeta för att nå miljömålen i den del de är applicerbara på verksamheten.

Läkemedelsverket redovisa arbetet i årsredovisningen för 2017.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Tf. Presskontakt hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.