Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen förtydligar mål i regleringsbrev om assistansersättningen

Publicerad

Regeringen förtydligar målet för assistansersättningen i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017. Beslut har även fattats om en rad myndighetsuppdrag för att säkerställa rättssäkerheten och kvaliteten i insatser enligt LSS och hållbar kostnadsutveckling. Ett av uppdragen handlar om att se över stödet till personer som får sin assistansersättning indragen. Försäkringskassan ska också utreda konsekvenserna av Högsta förvaltningsdomstolens domar som rör det femte grundläggande behovet.

- Jag har en kontinuerlig dialog med funktionshindersrörelsen om assistansersättningen. Alla personer som har rätt till stöd ska få det och ingen ska hamna mellan stolarna. Nu har regeringen fattat flera viktiga beslut på området som även innebär en analys av assistansmarknaden som gör att vi kan komma åt oseriösa aktörer, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér som är ansvarig minister för regeringens funktionshinderspolitik.

Regleringsbrev med nytt mål för assistansersättningen

Regeringen gör ett förtydligande av målet i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017:

"Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att rätt person får rätt ersättning, såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet. Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtandena håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen."

Myndighetsuppdrag gällande assistansersättningen

1. Konsekvensanalys avseende domar

Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska utreda konsekvenserna för flickor, pojkar, kvinnor och män med assistansersättning av de domar från Högsta förvaltningsdomstolen som rör det så kallade femte grundläggande behovet. Behovet innebär "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade". Försäkringskassans analys ska även omfatta skäl för avslag, indragningar och avslut av assistansersättningen. Socialstyrelsen ska särskilt titta på hur domarna påverkat kommunernas beviljanden av insatser enligt LSS.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 december 2017.

2. Kartläggning av kommunernas stöd för egenvård

Socialstyrelsen ska kartlägga vilket stöd som lämnas av kommuner till personer med funktionsnedsättningar som har behov av hjälp med genomförande av s.k. egenvårdsinsatser. I uppdraget ingår även att undersöka i vilken utsträckning kommuner samverkar med landstingen i frågor som rör egenvård för denna målgrupp.

Socialstyrelsen ska återrapportera uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 december 2017.

3. Anmälningsskyldighet vid indrag av assistansersättning

Socialstyrelsen och Försäkringskassan får i uppdrag att analysera om Försäkringskassan bör få en specifikt angiven skyldighet att skyndsamt anmäla till kommunen när en person får indragen assistansersättning. I uppdraget ingår också att Socialstyrelsen ska analysera om kommunen bör få en skyldighet att, när en sådan anmälan mottagits, ta kontakt med den enskilde i fråga om en utredning enligt LSS. Myndigheterna ska vid behov lämna författningsförslag.

Socialstyrelsen och Försäkringskassan ska gemensant redovisa uppdragets första del till Regeringskansliet senast den 1 september 2017. Socialstyrelsen redovisar uppdragets andra del senast den 1 september 2017.

4. Tillståndsgivning och tillsyn av anordnare av assistans

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska redovisa en handlingsplan på hur myndigheten avser att utveckla arbetet med tillståndsgivning och tillsyn av anordnare av assistans enligt socialförsäkringsbalken om stöd och service till vissa funktionshindrade. IVO ska också redovisa vidtagna åtgärder och resultat under året.

Handlingsplanen ska redovisas senast den 28 april 2017 och en samlad redovisning lämnas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2018.

5. Analys av assistansmarknaden

Inspektionen för socialförsäkring (ISF) ska genomföra en kartläggning och analys av marknaden för anordnare med tillstånd att bedriva personlig assistans. ISF ska bl.a. kartlägga och analysera marknadens aktörer, deras lönsamhet, spridningen i lönsamhet samt brister i marknads- och konkurrensförhållande.

ISF ska återrapportera uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 december 2017.

Rapport från ISF överlämnas till utredning

Den 15 december 2016 mottog Åsa Regnér en rapport från ISF om sjukvårdande insatser och personlig assistans. Rapporten har överlämnats till utredningen Översynen av insatser enligt LSS och assistansersättningen.

 

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00