Regeringen ser över modell för avräkningar inom biståndet

Regeringen kommer att se över modellen som används för beräkning av asylkostnader i det internationella biståndet. Det är en av åtgärderna som aviseras i regeringens skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning av förutsägbarheten och långsiktigheten inom biståndet.

- Riksrevisionens rapport om förutsebarhet och långsiktighet inom biståndet är välkommen. Nu tar vi detta arbete vidare, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, som ser positivt på det engagemang som finns för biståndet.

Kostnader som räknas som internationellt bistånd men inte ingår under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, de så kallade avräkningarna, har ökat de senaste åren. Det är framförallt kostnaderna för asylmottagningen som tilltagit då Sverige tagit stort ansvar för den allvarliga humanitära situationen i världen. De ökade avräkningarna har inneburit utmanande planeringsförutsättningar för biståndet. I granskningsrapporten "Ett förutsägbart bistånd – trots en osäker finansiering" (RiR 2016:17) ger Riksrevisionen rekommendationer hur den statliga beredskapen kan förbättras.

- Goda planeringsmöjligheter bidrar till biståndseffektivitet vilket är en av grunderna i det svenska utvecklingssamarbetet, säger Isabella Lövin.

Med anledning av Riksrevisonens rekommendationer avser regeringen att göra en översyn av modellen som används för beräkning av asylkostnader. Resultatet av detta arbete ska vara klart 2017 och kommer att redovisas i en kommande budgetproposition. Regeringen har också påbörjat arbetet med att utveckla motiveringarna till förändrade avräkningar i ändringsbudgeterna och kommer framöver att redovisa de faktiska asylkostnaderna som redovisas till OECD-DAC i budgetpropositionen samt i årsredovisning för staten.

I rapporten framhåller Riksrevisonen att det beredskapsarbete som sedan 2015 inletts på Utrikesdepartementet och Sida har goda förutsättningar att leda till mer förutsägbart och långsiktigt bistånd.

Syftet med Riksrevisionens granskning var att undersöka om regeringen, Utrikesdepartementet och Sida kan hantera en osäker finansiering så att svensk biståndsverksamhet ändå ges förutsättningar att vara förutsägbar och långsiktig.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00