Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen skyddar marina områden för tumlare

Publicerad

Fyra nya marina Natura 2000-områden för tumlare ska inrättas och två redan befintliga områden utökas. Regeringens beslut innebär att en betydande areal kommer att tillföras Natura 2000-nätverket och att Sverige i förtid når målet om att skydda minst 10 procent av de marina områdena.

– Att vi skyddar marina områden är helt avgörande för att värna den biologiska mångfalden. Det här är ett mycket positivt besked för tumlaren och andra arter i svenska vatten, säger miljöminister Karolina Skog.

Tumlare är en valart som lever i svenska vatten. Den ser ut ungefär som en delfin, men med kort, trubbig nos. Sverige har fått kritik från EU-kommissionen för att skyddet för tumlare varit för lågt.

Ett av områdena, Hoburgs bank och Midsjöbankarna som tillhör Kalmar län och Gotlands län, är det största område som Sverige någonsin föreslagit som ett Natura 2000-område. Arealen är drygt 1 miljon hektar. De övriga nya områdena för tumlare är Nordvästra Skånes havsområde, Havet kring Ven och Sydvästskånes utsjövatten i Skåne län. De fyra nya Natura 2000-områdena har en sammanlagd areal på drygt 1,3 miljoner hektar.

De två befintliga Natura 2000-områdena, Balgö och Fladen i Hallands län, utvidgas.

Sveriges kvantitativa etappmål inom miljömålssystemet innebär att minst 10 procent av de marina områdena ska skyddas till år 2020, vilket i och med beslutet nu nås.

Det finns fortfarande brister i Sveriges områdesskydd för tumlare och andra marina arter och livsmiljöer, bland annat vad gäller den geografiska spridningen av de skyddade områdena.

– Vi kommer fortsätta jobba aktivt för att skyddet ska bli än bättre, men regeringens beslut är ett betydelsefullt steg i rätt riktning, säger Karolina Skog.

Fakta Natura 2000

Natura 2000 är namnet på det nätverk av värdefulla naturområden som sedan 1992 byggs upp inom EU. Stora och små geografiska områden skyddas av alla medlemsstater i ett gemensamt syfte: att bidra till bevarande av biologisk mångfald inom EU.

Det i Miljöbalken reglerade skyddet för Natura 2000-områden träder i kraft genom att regeringen beslutar om att föreslå ett område till EU:s nätverk. Det är EU-kommissionen som därefter beslutar om att uppta områdena i Natura 2000-nätverket. Länsstyrelserna får sedan i uppdrag att ta fram bevarandeplaner för respektive område.

Bestämmelserna kring Natura 2000 återfinns i två EU-direktiv; Fågeldirektivet (2009/147/EG) och Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG). Det senare handlar om bevarande av hotade livsmiljöer (naturtyper) och vissa grupper av växt och djurarter. Direktiven och nätverket Natura 2000 är ett av Sveriges och EU:s viktigaste bidrag för att bevara biologisk mångfald och för att nå målen enligt konventionen om biologisk mångfald och det så kallade Nagoyamålet.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Skydd av marina områden

Sveriges har som mål att 10 procent av landets marina områden ska skyddas senast år 2020. Åtagandet bidrar till att nå såväl nationella som internationella mål för biologisk mångfald.