Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Staten fortsätter stödja kvalitetsregistren

Publicerad

Regeringen har slutit en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att fortsätta stödja arbetet med kvalitetsregister. Staten kommer att stödja arbetet med kvalitetsregister med minst 112 miljoner kronor under 2017.

Kvalitetsregistren har utvecklats framförallt för att uppfylla syftet att stödja det kliniska förbättringsarbetet. Den nya överenskommelsen som löper över ett år följer på den tidigare tidsbegränsade femåriga satsningen på området.

- Kvalitetsregistren är nyckeln till ett framgångsrikt förbättringsarbete i vården med patientnyttan i fokus. Därför är det viktigt att stat och landsting gemensamt fortsätter att stödja arbetet, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

- Det här ger kvalitetsregister och registerhållare förutsättningar att bibehålla den utveckling som har åstadkommits under de senaste åren, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL.

92 miljoner kronor av statens stöd går, tillsammans med 100 miljoner kronor från landstingen och 40 miljoner kronor av ackumulerade avsatta men ej utnyttjade medel från landstingen under den tidigare satsningen, till det direkta arbetet med kvalitetsregister.

Utöver detta bidrar staten också med minst 10 miljoner kronor för bland annat stödfunktionen Registerservice vid Socialstyrelsen, 10 miljoner kronor riktat stöd till psykiatriregistren, samt den slututvärdering av den tidigare femårssatsningen som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fått i uppdrag att genomföra.

Under 2017 görs ett gemensamt arbete med en översyn av kvalitetsregistersystemet. Syftet är att få fram en stabil och långsiktigt hållbar organisation för kvalitetsregistren från 2018 och framåt.

Kvalitetsregister är också en viktig fråga i regeringens presenterade forskningsproposition (prop. 2016/17:50). Där betonas också vikten av Sveriges unika register för både forskning och för utveckling inom life science-området. En nationell forskningsagenda för registerbaserad forskning ska tas fram i samråd med intressenter och finansiärer. Satsningen bör leda till stöd för registerbaserad forskning av hög kvalitet inom ett antal angelägna områden, t.ex. medicin och hälsa, vård och omsorg.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.