Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till myndigheter att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Publicerad

Statens institutionsstyrelse (SiS), Barnombudsmannen (BO), Myndigheten för delaktighet (MFD) samt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten. Det framgår i regleringsbreven för 2017. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten införs successivt från och med 2017 och syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer år 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska lämna en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017.

– Under nästa år fortsätter det viktiga arbetet att se till att asylsökande, nyanlända och andra grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden kan komma i arbete. Hela samhället behöver bidra till att vi har en god etablering och myndigheterna har en viktig roll, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Nedan följer ett urval av nya uppdrag, utöver det som rör satsningen på beredskapsjobb, i regleringsbreven för 2017 till de myndigheter som Åsa Regnér ansvarar för.

Ur regleringsbrevet för 2017 till Statens institutionsstyrelse

  • SiS ska, utifrån handlingsplan om barn och ungas rättigheter i tvångsvård som beslutades om 2014, analysera om det finns ytterligare behov av att utveckla hur barnkonventionen ska beaktas i verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2018.
  • SiS ska genomföra ett utvecklingsarbete om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på ungdomshem och LVH-hem (för intagna med missbruksproblem). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2018.

Ur regleringsbrevet för 2017 till Myndigheten för delaktighet

  • Regeringen ger MFD 7 500 000 kronor till fyra uppdrag. Ett av uppdragen handlar om att långsiktigt utveckla, sprida och förvalta kunskapsstöd riktat till kommuner och andra aktörer. Det handlar om att öka kunskaperna om hur innovationer, universell utformning och användning av digital teknik kan bidra till ökad delaktighet, självständighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.
  • MFD ska redovisa en plan för hur myndigheten kan bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor med fokus på kvinnor med funktionsnedsättning.

Ur regleringsbrevet för 2017 till Barnombudsmannen

  • Inget nytt uppdrag utöver att bidra till satsningen på moderna beredskapsjobb samt pågående uppdrag.

Ur regleringsbrevet för 2017 till Myndigheten för familjerätt (MFoF)

  • MFoF, som har fått breddat uppdrag under 2016, ska utveckla indikatorer för att följa upp och se utvecklingen över tid i förhållande till målsättningar inom områdena familjerätt, familjerådgivning, internationella adoptioner och föräldraskapsstöd. Uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 november 2018.
  • MFoF ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Regleringsbrev

Ekonomistyrningsverket publicerar samtliga myndigheters regleringsbrev i Statsliggaren . Regleringsbreven uppdateras löpande under året.