Utredning om materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten överlämnad

Regeringens särskilde utredare Ingemar Wahlberg överlämnade den 14 december betänkandet Logistik för högre försvarsberedskap till regeringen. Utredningen föreslår att verksamhet inom Försvarets materielverk som rör drift och vidmakthållande av materiel förs över till Försvarsmakten. Enligt utredaren får Försvarsmakten därmed en sammanhållen krigsorganisation med tillhörande logistikresurser.

Försvarsminister Peter Hultqvist tog emot betänkandet Logistik för högre försvarsberedskap från utredaren Ingemar Wahlberg
Försvarsminister Peter Hultqvist tog emot betänkandet Logistik för högre försvarsberedskap från utredaren Ingemar Wahlberg. Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet

I den försvarspolitiska inriktningspropositionen från 2015 ställde regeringen krav på högre tillgänglighet och beredskap i krigsförbanden för att på så sätt öka krigsförbandens operativa förmåga. Hösten 2015 tillsattes en utredning med uppgift att lämna förslag på hur materiel- och logistikförsörjningen bör utformas och organiseras för att tillgodose dessa krav. Utredningens arbete har genomförts med stöd av experter från Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

De förslag som utredningen nu lämnar syftar till att fullfölja den inriktning som regeringen föreslog 2015, som slogs fast i efterföljande försvarsbeslut till myndigheterna och som föreslogs i Försvarsberedningens förarbete. Utredningens förslag bygger också på förändringarna i regelverket för statliga investeringar och den beslutsprocess som togs fram av den föregående Investeringsplaneringsutredningen (SOU 2014:15).

Ansvarsfördelning utifrån beredskapskrav

I betänkandet föreslår utredningen bland annat att Försvarsmakten ska ansvara för att driften och vidmakthållandet av myndighetens materiel och att därmed verksamhetsområdet förråd, service och verkstäder inom Försvarets materielverk förs över till Försvarsmakten.

Tydligare finansiell styrmodell

Utredningen föreslår också en finansiell styrmodell som innebär att riksdagens och regeringens styrning av statens åtaganden och statens utgifter sker utifrån relationen till utomstatliga leverantörer. Enligt utredaren skulle detta tydligare visa på vad staten har beställt av industrin och inte som i nuvarande modell på vad Försvarsmakten har beställt från Försvarets materielverk.

Betänkande: Logistik för högre försvarsberedskap

Högupplösta bilder finns på Flickr