Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostäder ska förhandlas fram på statlig mark

Publicerad

Regeringen ger idag, den 26 januari, en förhandlingsperson i uppdrag att verka för att få till stånd bostadsbyggande på statlig mark. I uppdraget ingår det att göra en fördjupad inventering av den statlig mark som kommuner bedömt som lämplig att bygga bostäder på. I de fall förhandlaren bedömer att bostadsbyggande är lämpligt på en fastighet ska relevanta aktörer sammanföras i syfte att realisera bostadsbyggande genom försäljning eller upplåtelse av marken.

- Nu tillsätter vi en förhandlare för att gå till botten med detta och för att få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter, för vilka det inte bedöms finnas något långsiktigt intresse för staten att behålla. Vi har lyssnat på de kommuner som pekat ut statlig mark som de bedömer som möjlig för bostadsbyggande. Med detta tar regeringen ytterligare initiativ för att gå före och bidra till att öka tillgången på mark för bostadsbyggande, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Planprocessutredningen lämnade i december 2015 över sitt slutbetänkande Bättre samarbete mellan stat och kommun – vid planering för byggande, (SOU 2015:109. I betänkandet identifierade utredningen 39 kommuner där det på statlig mark fanns en möjlighet för bostadsbyggande.

Regeringen uppdrar idag en särskild utredare för att göra en djupanalys av planprocessutredningens inventering och bedöma om bostadsbyggande är möjligt. I de fall fastigheten bedöms vara aktuell för bostadsbyggande ska utredaren fungera som en förhandlingsperson och sammanföra relevanta aktörer för att ett bostadsbyggande ska komma till stånd.

Regeringen genomför just nu den största bostadspolitiska satsning­en på 20 år. Som ett led i detta presenterades i juni 2016 ett bostadspolitiskt paket med förslag på 22 åtgärder för fler bostäder. En av åtgärderna för att få till stånd mer bostäder var att tillsätta en förhandlingsperson för att främja bostadsbyggande på statens fastigheter.

Regeringen har tidigare tillsatt en särskild samordnare som bland annat ska identifiera områden som inte finns med i befintliga byggplaner men där det på längre sikt finns möjlighet till nya större bostadsexploateringar.

Utredare

Som särskild utredare utses Elisabeth Nilsson som idag är landshövding i Östergötlands län. Hon har genom sin roll som landshövding goda kunskaper om plan- och byggprocessen och samhällsplanering i stort. Elisabeth Nilsson har ett förflutet inom stålindustrin och har bl.a. varit VD på Jernkontoret.

Den fördjupande inventeringen ska delredovisas senast den 30 juni 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 2018.

Presskontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00