Förslag till stärkt kundskydd på marknaderna för finansiella instrument

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till nya regler om marknaderna för finansiella instrument.

– Det här kommer att leda till större trygghet och tydlighet för kunderna. Förslagen innebär en anpassning av regelverket på värdepappers­marknadsområdet till den utveckling som har skett under de senaste åren. Sam­tidigt får Finansinspektionen bättre förutsättningar att utöva en effektiv och kraftfull tillsyn, säger finansmarknads- och konsument­minister Per Bolund.

I lagrådsremissen föreslås lagändringar, dels för att genomföra EU-direk­tivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II), dels med anledning av EU-förordningen om marknader för finansiella instrument (MiFIR). Lagändringarna är omfattande och innebär att nuvarande regler skärps samtidigt som nya regler införs för värdepappersinstitut, börser och handelsplatser. Bland förslagen finns krav på tillståndsplikt för drift av OTF-plattformar och vissa datarapporteringstjänster, krav på kontrollsystem för att hantera risker med så kallad robothandel samt skärpta regler för rådgivning om investeringar. Finansinspektionen får också utökade tillsyns- och sanktionsmöjligheter.

Förslaget innebär att det i svensk rätt ställs upp strängare krav än i MiFID II när det gäller investeringsrådgivning på oberoende grund. Det innebär att ett värdepappersinstitut som har informerat kunden om att det tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund inte får lämna råd om egna finansiella produkter.

– Det är av stor vikt att vi har en väl fungerande marknad för finansiell rådgivning i Sverige. Kunder ska kunna få hjälp att fatta bra investe­rings- och sparbeslut utifrån sina egna behov. Förslaget kommer att minska risken för intressekonflikter och dolda avgifter för kunderna, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

I vår kommer även förslag till ny lag om försäkringsdistribution att remitteras. Syftet med dessa lagförslag är att bidra till en mer likartad reglering på marknaden för finansiell rådgivning för såväl försäkringar som finansiella instrument. Sammantaget kommer det leda till ett starkare konsumentskydd på hela marknaden.

Lagarna, de delar som gäller MiFID II, MiFIR och marknads­missbruksdirektivet, föreslås träda i kraft den 3 januari 2018. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johanna Dunér
Kansliråd, finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 23 30