Innehållet publicerades under perioden

-

Ibrahim Baylan har tagit emot Energikommissionens betänkande

Publicerad

I dag, den 9 januari, överlämnade Energikommissionens ordförande Bo Diczfalusy utredningens betänkande Kraftsamling för framtidens energi till energiminister Ibrahim Baylan. Det innehåller 12 förslag och 30 bedömningar, och baseras på den ramöverenskommelse om energipolitiken som slöts mellan fem partier (S, M, MP, C och KD) den 10 juni 2016.

- Sverige har goda förutsättningar för att vara världsledande i omställningen till ett förnybart energisystem. Energikommissionens betänkande och slutsatser är dels viktiga för omställningen men också viktiga för att säkra stabil och prisvärd tillgång till el till hushåll och industri under omställningen, säger Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister.

Energikommissionen föreslår bland annat följande mål:

  • Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. En viktig utgångspunkt för förslagen är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter nå negativa utsläpp.
  • Energikommissionen lämnar en rad förslag och bedömningar för att göra det möjligt att nå målen. De innebär bl.a. att:
  • Elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till år 2030. Det ska också utredas om havsbaserad vindkraft kan få bättre ekonomiska villkor genom att anslutningsavgiften till näten slopas.Kärnkraftsskatten avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017.De principer om förutsättningarna för planering av nya kärnkraftsreaktorer som Alliansregeringen föreslog ligger kvar.
  • Fastighetsskatten på vattenkraft sänks.

Energikommissionen lämnar också förslag och bedömningar till en rad nya utredningar, bland annat om ett nytt program för energieffektivisering i den energikrävande industrin och om hur man kan få bort hinder för att utveckla nya energisnåla tjänster och få mer aktiva elkunder.

I Europa och i Sverige förs en bred diskussion om vilken framtida elmarknadsmodell som ska användas. Enligt Energikommissionen finns det inget skäl att i det korta perspektivet ändra den befintliga marknadsmodell Sverige och Norden använder. Däremot är det rimligt att över tid föra en bred diskussion om hur den framtida elmarknaden ska organiseras.

En genomförandegrupp tillsätts, som är sammansatt av representanter från de partier som slöt ramöverenskommelsen. Den ska kontinuerligt följa upp överenskommelsen.

– De förslag och bedömningar som kommissionen lägger fram skapar en bra grund för den framtida energipolitiken. Nu är det upp till regering och riksdag att fatta skarpa politiska beslut, säger kanslichefen Bo Diczfalusy.

Länk till betänkandet Kraftsamling för framtidens energi.

Kontakt

Therese Knapp
Tf. presskontakt hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00