Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Ny satsning för att stärka kunskapen om barnets rättigheter

Den 20 december beslutade regeringen om ett kunskapslyft riktat till statliga myndigheter, kommuner och landsting för att öka kunskapen om barnets rättigheter. Barnombudsmannen (BO) tilldelas en central roll och får i uppdrag att erbjuda stöd till de statliga myndigheterna, kommunerna och landstingen i deras arbete med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i sina respektive verksamheter.

– Otillräcklig kunskap har visat sig vara en av orsakerna till de brister som finns i tillämpningen av barnets rättigheter i dag. Att öka kunskapen om vad barnets rättigheter innebär och hur dessa rättigheter kan omsättas i praktiken på både nationell, regional och lokal nivå är en viktig förutsättning för att barnkonventionen ska få genomslag i barn och ungas liv, säger barnminister Åsa Regnér.

Utöver Barnombudsmannens två uppdrag får även ett antal statliga myndigheter som är särskilt berörda av bestämmelserna i barnkonventionen i uppdrag att bland annat analysera och utveckla hur utförandet av barnkonventionen inom sina respektive verksamhetsområden ska gå till i praktiken.

De statliga myndigheter som ingår i kunskapslyftet är Socialstyrelsen, Migrationsverket, Statens Institutionsstyrelse, Statens skolverk, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Myndigheten för delaktighet.

Kunskapslyftet är en treårig satsning som pågår under 2017-2019.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00