Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Överenskommelse om målen för den svenska livsmedelsstrategin

Publicerad

För att få en sammanhållen politik för hela livsmedelskedjan har regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kommit överens om de långsiktiga målen för den nationella livsmedelsstrategin.

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin - som det numer råder bred politisk enighet om - ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

Livsmedelsstrategin innehåller tre strategiska områden. Målen för dessa råder det nu också bred politisk samsyn kring, dessa är:

Regler och villkor

Målet för det strategiska området Regler och villkor ska vara att utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

Konsument och marknad

Målet för det strategiska området Konsument och marknad ska vara att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. Marknaden för livsmedel ska kännetecknas av en väl fungerande konkurrens. Den svenska livsmedelsexporten ska ges förutsättningar att öka för att möta efterfrågan på relevanta marknader.

Kunskap och innovation

Målet för det strategiska området kunskap och innovation ska vara att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

- Jag är väldigt glad över att vi, regeringen tillsammans med de borgerliga partierna och Vänsterpartiet, nu har enats om målen för den kommande livsmedelsstrategin. Ett viktigt mål för strategin är att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Den kommer att gynna jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Den är också viktig för en levande landsbygd eftersom mycket av matproduktionen sker just där, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Sverige är ett ledande matland med stor potential för livsmedelsproduktionen. Den bidrar till jobb och tillväxt i hela landet och möjliggör export. Det är därför viktigt med en bred uppslutning bakom de långsiktiga målen. Nu vilar ett tungt ansvar på såväl nuvarande som kommande regeringar att stärka konkurrenskraften, säger Moderaternas gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet Jonas Jacobsson Gjörtler.

- Det är mycket glädjande att vi efter långa förhandlingar äntligen nått i hamn med nya livsmedelspolitiska mål. En bred riksdagsmajoritet ställer sig nu bakom att svensk livsmedelsproduktion ska öka samt att konkurrenskraften i livsmedelskedjan ska stärkas. Det ger förutsättningar för mer svenskproducerad mat och jobb och tillväxt i hela landet, säger Centerpartiets Kristina Yngwe, vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet.

- Vi är glada. Denna överenskommelse betyder mycket för hela landet. Nu kommer mer hållbar mat produceras, närmare oss själva. Vi blir mer självförsörjande med livsmedel. Det är bra för både människor och miljö, säger Håkan Svenneling, landsbygdspolitisk talesperson (V).

- Det är bra att vi nu brett kunnat enas om de långsiktiga målen för livsmedelsstrategin, men jag vill vara tydlig på att det inte innebär att vi har samma syn hur vi ska ta oss dit. För mig och Liberalerna ligger fokus på konsument- och marknadsperspektivet. Generellt är det viktigt med bra företagsvillkor som skapar konkurrenskraft, men i slutändan är det alltid konsumenternas efterfrågan som ska styra produktionen, säger Lars Tysklind, miljöpolitisk talesperson Liberalerna.

- Vi måste skapa förutsättningar för att öka självförsörjningen på mat, vilket har varit centralt för mig i vårt arbete. Med denna livsmedelsstrategi kan vi äntligen höja lönsamheten inom jordbruket. Det säger Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Moderaterna – Anna Ståhlgren, pressekreterare tel. 0730849330
Centerpartiet – Julie Tran, pressekreterare tel. 0733466474
Vänsterpartiet – Åsa Mattsson, pressansvarig, tel. 0703382539
Liberalerna – Elin Boberg, presschef tel. 0702069909
Kristdemokraterna – Mia Widell, presschef tel. 0765272501

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.