Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stärkt översiktsplanering och förkortade planeringsprocesser för ett effektivt bostadsbyggande

Publicerad

Regeringen tar nu ytterligare initiativ för att underlätta planering och bostadsbyggande. Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att bland annat utreda hur kommunernas översiktsplanering enligt plan- och bygglagen kan utvecklas och stärkas för att underlätta efterföljande planering. Utredaren ska även se över hur kommunen kan ges större möjligheter att besluta om en ny eller befintlig bebyggelse behöver regleras med en detaljplan.

Regeringen genomför just nu den största bostadspolitiska satsning­en på 20 år. Som ett led i detta presenterades i juni 2016 ett bostadspolitiskt paket med förslag på 22 åtgärder för fler bostäder. Några av dessa förslag behöver utredas ytterligare innan regeringen kan föreslå ny lagstiftning för riksdagen.

– Stärkt översiktsplanering och förkortade planeringsprocesser är viktiga pusselbitar för ett effektivt bostadsbyggande även på lång sikt. I det paket som finansminister Magdalena Andersson och jag presenterade i juni föreslog vi flera nya reformer för att underlätta planering och byggande i Sverige. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska utreda bland annat förslagen om en ut­veck­lad över­siktsplanering och en begränsning av detaljplanekravet, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Förslaget om en utvecklad översiktsplanering innebär bland annat att utredaren ska utreda och lämna förslag på hur dialogen mellan staten och kommunen om fysisk planering i större omfattning ska kunna hanteras inom ramen för översiktsplaneringen. Därmed bör kommunernas arbete med att ta fram detaljplaner kunna gå snabbare.

Förslaget om ett begränsat krav på detaljplan innebär att utredaren ska utreda hur kommunen kan ges större möjligheter att besluta om en tillkommande eller befintlig bebyggelse behöver regleras med en detaljplan eller inte. Utredaren ska även föreslå hur angränsande lagstiftning kan utformas om kravet på detaljplan begränsas.

- Förslaget att kommunen ska ges större möjlighet att själv bestämma om det behövs en detaljplan innebär att plan- och byggprocessen i vissa fall kan skyndas på. Det ökar förutsättningarna för att vi snabbare ska kunna tillgodose behovet av bostäder i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Utredaren ska vidare utreda behovet av och förutsättningarna för att ge kommunerna möjlighet att reglera upplåtelseformer, t.ex. att en viss plats endast får bebyggas med hyresrätter. Det skulle exempelvis kunna ske genom en bestämmelse i en detaljplan.

Utredaren ska dessutom utreda behovet av och förutsättningarna för att införa en privat initiativrätt till detaljplaneläggning, dvs. om en enskild byggherre eller fastighetsägare själv ska kunna genomföra en del av arbetet med att ta fram en detaljplan för att planarbetet ska kunna ske snabbare. Kommunen ska dock ha kvar rätten att besluta om vilka planer som ska antas.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 november 2018.

Utredare

Som särskild utredare utses Inger Holmqvist. Hon arbetar i dag som tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och har en bred erfarenhet av översiktsplanering enligt plan- och bygglagen. Hon har tidigare bl.a. arbetat som länsarkitekt och chef för planenheten vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Presskontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.