Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bättre vård och stöd för spelmissbrukare

Publicerad

Under torsdagen beslutade regeringen att lämna propositionen Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk till riksdagen.

Propositionen följer den lagrådsremiss regeringen beslutade om i december och föreslår bl.a. att kommunerna ska ges ett tydligare ansvar att förebygga spelmissbruk. Genom lagförslaget ska spelmissbruk nu likställas vid andra former av missbruk. Förslagen bygger på den rådande ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting på missbruks- och beroendevårdens område och ska inte tolkas som att kommunerna ges ett ansvar för behandling grundad i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Det är landstingens ansvar.

– Dessa förändringar krävs inte minst för att personer som behöver vård och stöd mot sitt missbruk inte ska hamna mellan stolarna. Därför vill vi nu skärpa lagstiftningen så att landets socialnämnders ansvar blir tydligare i denna fråga, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Regeringen föreslår att kommuner och landsting ska sluta överenskommelser om samverkan kring spelmissbruk på samma sätt som överenskommelser idag sluts vid substansmissbruk. Hälso- och sjukvården ska också ta hänsyn till barn och ungas behov av information och stöd när en förälder eller nära anhörig missbrukar spel om pengar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.