Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kommunal bostadsplanering utreds

Publicerad

Regeringen har idag, den 9 februari, tillsatt en särskild utredare som ska knyta ihop Boverkets övergripande bedömning av Sveriges bostadsbyggnadsbehov med bostadsplaneringen i landets kommuner. Regeringen vill genom utredningen säkerställa sig om att alla kommuner bidrar utifrån sina förutsättningar när det gäller hur mycket som behöver byggas och anpassar sitt arbete därefter.

- Regeringen ställer ökade krav på kommunal planering för att möta de växande bostadsbehoven. Det är viktigt att de nya bostäderna byggs i hela Sverige, men också att de placeras där människor vill bo och att vi möter efterfrågan på arbetsmarknaden. Regeringen vill också säkerställa att alla kommuner arbetar med samma förutsättningar, så att summan av kommunernas planering är i nivå med de prognoser som finns, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Regeringen genomför just nu den största bostadspolitiska satsning­en på 20 år. Som ett led i detta presenterades i juni 2016 ett bostadspolitiskt paket med förslag på 22 åtgärder för fler bostäder. En av åtgärderna för att få till stånd mer bostäder var göra de nationella bedömningarna av bostadsbyggnadsbehoven styrande för kommunernas planering.

En särskild utredare har av regeringen fått i uppdrag att genom dialog med kommunala och regionala företrädare komma överens om hur mycket av det bedömda bostadsbyggnadsbehovet som det bör planeras för i respektive kommun.

Utredaren ska också föreslå ändringar i bostadsförsörjningslagen och plan- och bygglagen som gör det tydligt att det av kommunens översiktsplan ska framgå hur man avser att lösa de bedömda bostadsbyggnadsbehoven.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 september 2017.

Utredare

Som särskild utredare utses Hanna Wiik som är förvaltningschef för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid Stockholms läns landsting. Hon har genom sin roll som chef för den organisation som tar fram regionplaner, tillika regionala utvecklingsprogram, för Stockholm län en direkt erfarenhet av att komma överens om hur gemensamma utmaningar ska fördelas mellan kommuner i regionen. Hanna Wiik har tidigare arbetat på Näringsdepartementet med frågor om regional utveckling.

Presskontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.