Jobb, skola, klimat och välfärd i fokus vid regeringssammanträde i Falun

I dag har regeringen haft sammanträde i Falun. I anslutning till regeringssammanträdet höll statsminister Stefan Löfven, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin, finansminister Magdalena Andersson och utbildningsminister Gustav Fridolin en gemensam pressträff. Vid pressträffen redogjorde de för fyra av de beslut som fattades på regeringssammanträdet inom regeringens prioriterade områden jobb, skola och klimat samt att välfärd går före skattesänkningar.

Regeringen investerar i det som bygger Sverige starkt. Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg bygger vi ett hållbart samhälle, där ingen lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka. Fler ska jobba, skolresultaten ska vändas och klimatutsläppen ska minska.

Snabbare nytt jobb vid varsel

Regeringen ger idag i uppdrag till Tillväxtverket att vara mer operativ vid stora varsel. Människor som drabbas av varsel ska snabbare ut i nytt jobb.

Det här gör vi för att den som varslas snabbt ska in i nytt jobb. Det vinner alla på: den medarbetare som har drabbats av varsel och näringslivet på orten som många gånger lider brist på folk med rätt kompetens.

Där Tillväxtverket ser behov av mer operativa insatser ska Tillväxtverket utse en kontaktperson som fungerar som ”en dörr in” för den berörda regionen. Allt myndighetens stöd ska samordnas här. Det kan handla om kunskap och erfarenhet av tidigare strukturomvandling, hjälp med finansiering och hjälp med kontakter och nätverk.

Pressmeddelande: Tillväxtverket får omställningsuppdrag

Sänkt skatt på egenproducerad el gynnar klimatet

Klimatet är en av regeringens centrala prioriteringar. Viktiga beslut fattas i princip varje vecka för att gynna ett grönt samhällsbygge. Förra veckan presenterade vi en klimatlag. 

Regeringsbeslutet idag är ett steg på vägen för att ta bort skatten på egenproducerad solel.

Målet är 100 procent förnybar elproduktion (2040). Solelen är en viktig pusselbit. Regeringen har presenterat riktigt gynnsamma villkor för producenter.

Pressmeddelande: Lagrådsremiss om energiskatt på solel

Kommuner och friskolor skyldiga erbjuda lovskola

Regeringen inför nu en skyldighet för kommuner och friskolor att erbjuda lovskola till de elever i grundskolans årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola ska även erbjudas de elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Att få lite extra tid med sin lärare, en chans till att nå målen, det kan vara det som avgör framtiden för en elev. Därför är lovskolan viktig och vi har sett hur lovskola med kvalitet gör skillnad för resultaten.

Att alla huvudmän ska erbjuda lovskola är ett viktigt steg mot ökad jämlikhet i skolan. I dag erbjuder inte alla huvudmän lovskola och därmed ges eleverna inte samma möjligheter att nå behörig­het till gymnasieskolan.

Pressmeddelande: Huvudmän skyldiga att erbjuda lovskola

En halv miljard till förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa i hela landet

Regeringen har idag beslutat att utbetala 490 miljoner kronor som är den största delen av två viktiga budgetsatsningar på förlossningsvård och kvinnors hälsa, samt arbetet i primärvården med kvinnors hälsa, till landstingen. Satsningarna är en del av budgetöverenskommelsen mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. De fördelas efter befolkning.

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att, med anledning av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa (S2017/00425/FS), utbetala totalt 490 miljoner kronor, enligt den fördelning som anges nedan.

Av de totala medlen utbetalas 373 miljoner kronor från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2017 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård. Vidare utbetalas 117 miljoner kronor från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2017 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård.

Pressmeddelande: Medel för att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa betalas nu ut till landstingen

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 41 16
e-post till Ingela Nilsson
Jonatan Holst
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-227 85 35
e-post till Jonatan Holst
Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-55 73 801
e-post till Hanna Hessling