Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kommunernas arkitekturarbete undersöks

Publicerad

Regeringen ger idag, den 9 februari, Boverket i uppdrag att undersöka kommuners arkitektur- och gestaltningsfrågor inom ramarna för planerings- och bygglovsprocesser enligt plan- och bygglagen, PBL. Uppdraget är en del av underlagsarbetet med att ta fram en nationell arkitekturpolicy. Boverket ska även titta på den samverkan som sker mellan kommuner och berörda parter i syfte att skapa goda livsmiljöer.

- Att bygga mycket räcker inte. Vi måste också bygga hållbart och med estetiska ambitioner. Historien har alltför tydligt visat konsekvenserna av att åsidosätta arkitektonisk kvalitet i jakten på snabbt och billigt byggande. Därför måste höga ambitioner kring kvantitet förenas med höga ambitioner kring kvalitet och god gestaltning, och för det finns goda möjligheter, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Boverket får i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag som tillsammans med andra underlag ska ligga till grund för en nationell arkitekturpolicy för mer hållbara stadsmiljöer, med det övergripande syftet att lyfta och stärka arkitekturens ställning i samhället och i offentlig sektor. Arkitekturpolicyn ska bidra till att stärka offentliga aktörers roll i främjandet av en omsorgsfull arkitektonisk gestaltning av den byggda och anlagda miljön i städer och tätorter.

En viktig utgångspunkt är att arkitektonisk kvalitet ska komma allmänheten till gagn. Arkitekturpolicyn ska även bidra till att skapa mer hållbara stadsmiljöer som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer, en ökad social hållbarhet och en minskad klimatpåverkan.

Uppdraget till Boverket inkluderar att ta fram verktyg (juridiska och andra) som kommuner i dag har att använda sig av för att främja och påverka arkitektonisk gestaltning i kommuner, samt att ta fram förslag på lokala innovativa lösningar och arbetssätt kopplade till planering- och gestaltningsprocesser och där lyfta goda exempel.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2017.

Presskontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.