Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nästa steg i arbetet att realisera Vision e-hälsa 2025

Publicerad

Regeringen har under torsdagen gett eHälsomyndigheten i uppdrag att inrätta ett särskilt samordningskansli för samverkan inom e-hälsofrågorna. eHälsomyndigheten får också i uppdrag att ta fram en förstudie om hur en nationell läkemedelslista kan bli verklighet.

Uppdraget om samordningskansliet följer den handlingsplan regeringen och SKL slöt en överenskommelse kring i januari med syftet att förverkliga Vision e-hälsa 2025.

Centralt för överenskommelsen var att upprätta en så kallad samverkans- och samordningsstruktur inom e-hälsoområdet för att bland annat skapa en tydligare ansvarsfördelning och bättre arenor för erfarenhetsutbyte mellan aktörer inom relevanta sektorer.

– Den nya strukturen kommer bidra till effektivitet och bättre samordning. Därför är det här samordningskansliet ett viktig steg i att förverkliga e-hälsovisionen, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

I december 2016 presenterade regeringen, i en departementspromemoria som nu är på remiss, lagförslag på en nationell läkemedelslista som ska ersätta den nuvarande läkemedelsförteckningen och receptregistret. Syftet är bland annat att göra det enklare för hälso- och sjukvårdspersonal samt apotekspersonal att upptäcka och undvika felaktiga kombinationer av läkemedel som riskerar att ge allvarliga bieffekter om de kombineras. eHälsomyndigheten får nu i uppdrag att göra en förstudie som rör det tekniska systemet som ska realisera det som beskrivs i departementspromemorian.

– Den nationella läkemedelslistan bidrar till att stärka en modernare och säkrare hälso- och sjukvård. Det kommer bli lättare att upptäcka risker och undvika skador, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Uppdragen ges till eHälsomyndigheten genom en ändring av myndighetens regleringsbrev för 2017.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.