Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Nya regler om fakturabedrägerier och andra förmögenhetsbrott

Publicerad

Regeringen har beslutat att flera förslag till skärpt reglering av förmögenhetsbrott ska överlämnas till Lagrådet för granskning. Förslagen innebär bland annat att det införs ett nytt brott som tar sikte på utsändande av bluffakturor och att straffskalorna för skadegörelse höjs.

Bedrägerier med så kallade bluffakturor är ett allvarligt problem för både enskilda och samhället och vållar dessutom svårigheter i rättstillämpningen. För att komma till rätta med detta föreslår regeringen att det införs ett nytt brott – grovt fordringsbedrägeri – som innebär en kriminalisering på ett tidigare stadium än för närvarande. Enligt förslaget ska det vara straffbart att i vilse­ledande syfte rikta betalningsuppmaningar till en vidare krets av mottagare. Att mottagarna lidit eller riskerat att lida någon ekonomisk förlust behöver därmed inte längre visas. Straffskalan föreslås vara fängelse i lägst sex måna­der och högst sex år.

Regeringen föreslår också att förekomsten av integritetskränkande inslag i samband med skadegörelse och stöld i större utsträckning ska medföra att brotten bedöms som grova. När det gäller stöld träffas bland annat det fallet att stölden avsett en sak som den bestulne haft i sin omedelbara närhet eller att stölden skett efter intrång även i annat boende än en bostad.

Vidare föreslår regeringen att straffskalorna för skadegörelse och grov skadegörelse ska skärpas. Maximistraffet för skadegörelse höjs från fängelse i ett år till två år och straffskalan för grov skadegörelse skärps från fängelse i högst fyra år till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Presskontakt

Gunilla Hjalmarson
Tf. pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 70 79
e-post till Gunilla Hjalmarson
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.